Klage på SSBs vedtak til Nets om opplysningsplikt

Publisert

Statistisk sentralbyrå (SSB) sendte 9. mai 2022 et vedtak om opplysningsplikt for betalingstransaksjoner med BankAxpet fra Nets Branch Norway (NBN). Finans Norge har sendt et brev til Datatilsynet der vi stiller oss bak de momentene som går frem av klagen fra NBN.

Pålegget må ses i sammenheng med et vedtak rettet mot Norgesgruppen der SSB ønsker overføring av bongdata fra dagligvarebutikker. Les mer om dette i SSBs kost-nyttevurdering.

NBN klaget på SSBs vedtak 13. juni 2022. Finans Norge har sendt et brev til Datatilsynet der vi viser til at saken reiser prinsipielt viktige problemstillinger for bankene som ansvarlige for de personopplysningene som SSB krever utlevert fra NBN. I brevet stiller vi oss bak de momentene som går frem av klagen fra NBN og understreker viktigheten av at Datatilsynet bidrar med å avklare disse momentene.

Datatilsynet har for øvrig varslet at de vil føre kontroll med Statistisk Sentralbyrå.

Les Finans Norges brev til Datatilsynet