Flom- og skredforebyggende arbeid er fortsatt ikke prioritert

Bevilgningen til flom- og skredsikring er uendret i revidert nasjonalbudsjett. Finans Norge savner en satsing på klimaforebygging som står i samsvar med utfordringene vi står overfor.

Finans Norge har lenge uttrykt bekymring for det store etterslepet på flom- og skredsikring. Vær- og klimarelaterte skader treffer oss hardt, og fører til store ødeleggelser. Finans Norges årlige klimarapport viser at forsikringsselskapene de siste 10 år har utbetalt en samlet erstatning på over 28 milliarder kroner for skader på bygning og innbo, som følge av naturhendelser eller vær. Størstedelen av dette er fra vannskader i tettbebygde strøk. I tillegg frykter lokalsamfunn tap av menneskeliv og enorme ekstrakostnader på grunn av økende flom- og skredfare.

I statsbudsjettet ble bevilgningen til flom- og skredsikring gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) økt med 60 millioner kroner. I mellomtiden har Gjerdrumutvalget i sin NOU foreslått å øke bevilgningen til NVE fra 300 millioner til 1,5 milliarder kroner årlig, for å sikre eksisterende bebyggelse mot naturfare. I revidert nasjonalbudsjett er det imidlertid ikke foretatt noen justeringer.

- Dette er langt fra tilstrekkelig til å håndtere naturskade og klimaendringer fremover, sier direktør for skadeforsikring Hege Hodnesdal i Finans Norge.

NVE har tidligere anslått et etterslep på nødvendige tiltak på over 4 milliarder kroner, og viser i sin rapport «Flom og skred – sikringsbehov for eksisterende bebyggelse» at det vil koste 85 milliarder å sikre eksisterende bebyggelse mot flom, kvikkleireskred og erosjon. Det anslås at hele 210 000 bygninger har et sikringsbehov.

- Finans Norge savner en satsing på klimaforebygging som står i samsvar med utfordringene vi står overfor. Samfunnsøkonomisk og sikkerhetsmessig er det bedre å forebygge, enn å reparere etter at skaden har inntruffet, sier Hodnesdal.