Fortsatt høy lønnsvekst i finans

Publisert

TBUs tall for lønnsvekst for 2021 viste at lønnstakere i Norge har fått 3,5 prosent økning, industrien endte på 3,0 prosent og finans er beregnet til 4 prosent. – En stor del av økningen i finans skyldes det pågående kompetanseskiftet, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

TBU presenterte i dag hovedtallene fra sin foreløpige rapport «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022.»Endelig rapport vil foreligge i mars.

Kompetanseskiftet er en stor del av forklaringen

Kompetanseskiftet pågår stadig i næringen og det var en økning av antall akademikere og høyskoleutdannede på henholdsvis 3,5 og 1,1 prosent. Dette er de to største yrkesgruppene i næringen og veksten skyldes først og fremst rekruttering av teknologer.

– Det er stor etterspørsel etter slik kompetanse, og vår rapport Finans og frontfaget viser at disse gruppene har høyere startlønn enn andre grupper, noe som ikke er overraskende sett i lys av etterspørselen etter denne typen arbeidskraft i Norge. Dette er kompetanse finansnæringen trenger for å bidra til den nødvendige omstillingen av Norge, men trekker opp lønnsnivå og vekst i næringen som helhet, sier Runa Opdal Kerr.

Holden III utvalget anbefalte at store endringer blant de ansatte skal håndteres ved å korrigere for store utslag i enkeltår. Dette er praksis i andre tariffområder og skal også gjøres i finans.  TBUs rolle er blant annet å belyse slike endringer som gir store utslag på årslønnsveksten for tariffområdet i etterkant av enkeltår.

Bonusene drar lønnsutviklingen ned

SSBs statistikk viser imidlertid at bonuser og uregelmessige tillegg gikk ned med henholdsvis 4,1 og 6,8 prosent i finans fra 2020 til 2021. Disse lønnselementene har derved trukket den høye lønnsveksten noe ned i 2021. Det er derved fastlønn som driver lønnsveksten i finans i 2021.

Veksten i finans kan også være påvirket av utsatt virkningstidspunkt til januar 2021 for lønnsregulering fra 2020 hos deler av medlemsmassen, at deler av medlemsmassen har endret sitt tidspunkt for de årlige lokale tillegg til 1. juli, og at det i flere bedrifter har blitt betalt en kompensasjon for å få til endringen.

Nødvendig med en helhetlig tilnærming til problemstillingen

Årsveksttallene for 2021 legger seg i rekken av statistikk som viser at næringens samlede lønnsvekst er høyere enn frontfagsrammen. Lønnsutviklingen i finans følger derved en negativ trend, sett i forhold til frontfaget. TBU-rapporten har sett på veksten i forhold til frontfaget fra 2014-2021. Frontfaget angir en vekst på 23,3 prosent i denne perioden, mens veksten i finans var på 30, 8 prosent.

– Rapporten Finans og frontfaget har vist at selv om vi korrigerer for kompetanseskiftet og bonusutbetalinger, kommer fremdeles finansnæringen over tid høyere ut enn konkurranseutsatt industri. Årets tall illustrerer at det er behov for en mer helhetlig tilnærming til finansnæringens lønnsdannelse for å komme mer i tråd med frontfagets lønnsvekst. Dette er en diskusjon vi må ta med de øvrige partene i finans, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør.

Bonusene drar lønnsutviklingen ned

SSBs statistikk viser imidlertid at bonuser og uregelmessige tillegg gikk ned med henholdsvis 4,1 og 6,8 prosent i finans fra 2020 til 2021. Disse lønnselementene har derved trukket den høye lønnsveksten noe ned i 2021. Det er derved fastlønn som driver lønnsveksten i finans i 2021.

Veksten i finans kan også være påvirket av utsatt virkningstidspunkt til januar 2021 for lønnsregulering fra 2020 hos deler av medlemsmassen, at deler av medlemsmassen har endret sitt tidspunkt for de årlige lokale tillegg til 1. juli, og at det i flere bedrifter har blitt betalt en kompensasjon for å få til endringen.

Nødvendig med en helhetlig tilnærming til problemstillingen

Årsveksttallene for 2021 legger seg i rekken av statistikk som viser at næringens samlede lønnsvekst er høyere enn frontfagsrammen. Lønnsutviklingen i finans følger derved en negativ trend, sett i forhold til frontfaget. TBU-rapporten har sett på veksten i forhold til frontfaget fra 2014-2021. Frontfaget angir en vekst på 23,3 prosent i denne perioden, mens veksten i finans var på 30, 8 prosent.

– Rapporten Finans og frontfaget har vist at selv om vi korrigerer for kompetanseskiftet og bonusutbetalinger, kommer fremdeles finansnæringen over tid høyere ut enn konkurranseutsatt industri. Årets tall illustrerer at det er behov for en mer helhetlig tilnærming til finansnæringens lønnsdannelse for å komme mer i tråd med frontfagets lønnsvekst. Dette er en diskusjon vi må ta med de øvrige partene i finans, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør.

Tallene fra TBU

  • Årslønnsveksten for lønnstakere i Norge under ett er beregnet til 3,5 prosent. Industrien samlet endte på 3,0 prosent. Frontfagsrammen for oppgjøret i 2021 var 2,7 prosent.
  • I industrien er årslønnsveksten anslått til 2,75 prosent for industriarbeidere og 3,25 prosent for funksjonærene.
  • For heltidsansatte i forhandlingsområdet bank og forsikring (arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge unntatt ledere) anslår TBU årslønnsveksten til 4 prosent. Årslønnsveksten er hele 1,2 prosentpoeng høyere enn anslaget i tariffoppgjøret, og 0,5 prosentpoeng høyere enn veksten for lønnstakere i Norge under ett.
  • Lønnsveksten i de ulike områdene varierte mellom 2,3 prosent og 4,75 prosent. Lavest lønnsvekst i fjor hadde Stat, Kommune og Spekterbedrifter utenom helseforetakene som også har lønnsvekst som ligger tettest på frontfagsrammen fra i fjor med hhv, 2,8, 2,7 og 2,8 prosent vekst.

Forskjell på TBU-tallene og SSB-tallene

TBUs tall for årslønnsvekst viser høyere vekst enn tallene SSB publiserte for lønnsvekst i finansnæringen 8. februar. Der var lønnsveksten i bank og forsikring 3,4 mot 4,0 i TBU-rapporten.

TBU-veksten gjelder kun bank- og forsikringsmedlemmer i Finans Norge uten ledere. TBU-populasjonen er altså mindre enn SSBs totale statistikk for bank og forsikring. Ledergruppene hadde lavere lønnsvekst enn øvrige grupper i 2021. Veksten blir derved høyere enn SSB-tallene.