Endringer i hjemmekontorforskrift fra 1. juli

Publisert

Foto: Fizkes/AdobeStock

Regjeringen har nå fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Justeringene er langs de linjer som ble foreslått av Solberg-regjeringen våren 2021. – Det betyr at kravet til skriftlig avtale ved hjemmearbeid også vil gjelde fremover, sier advokat Therese Høyer Grimstad i Finans Norge.

Finans Norge og flere andre arbeidsgiverorganisasjonen var i høringsrunden tydelige på at det burde innføres et unntak fra avtalekravet der hvor hjemmearbeid er en del av en fleksibel arbeidsordning hvor ansatte gis mulighet til å jobbe andre steder enn fra kontorlokalet.

– Dessverre ble vi ikke hørt her, og våre medlemsbedrifter må fremover utarbeide skriftlige avtaler med ansatte som omfattes av fleksible arbeidsordninger av et slikt omfang at forskriften får anvendelse, sier Høyer Grimstad.

Arbeidstilsynet er gitt myndighet til å føre tilsyn med forskriften, og om avtaler er opprettet.

Ingen endringer i reglene om dekning av arbeidsutstyr o.l

– Det som er positivt, er at det ikke ble foreslått endringer i reglene om dekning av arbeidsutstyr og andre utgifter ved bruk av hjemmekontor, sier Høyer Grimstad.

Det er fortsatt opp til arbeidsgiver å bestemme om og i hvilken grad dette skal dekkes eller kompenseres.

Tydeliggjøring av forskriftens virkeområde

 1. Hjemmearbeid én dag eller mer per uke i gjennomsnitt

  Forskriften avgrenses heretter mot "kortvarig eller sporadisk" arbeid.  Tidligere ordlyd var «kortvarig eller tilfeldig arbeid».

  Med «kortvarig» menes hjemmearbeid i inntil en måned. Typisk eksempel er hjemmekontor som tilrettelegging i forbindelse med en fysisk skade som brukket fot. Hjemmearbeid i en måned eller mer vil etter departementets syn normalt ikke være å anse som kortvarig i forskriftens forstand.

  Med «sporadisk» mener departementet hjemmearbeid som skjer av og til, men ikke i for stort omfang eller som en fast ordning. Et typisk eksempel som departementet trekker frem som sporadisk er der arbeidstakere av og til tar med seg arbeid hjem og utfører noen timers arbeid hjemmefra. Dersom hjemmearbeidet har et visst omfang og utføres jevnlig, vil forskriften etter departementets syn i utgangspunktet komme til anvendelse. Som et eksempel trekkes frem situasjoner hvor arbeidstaker som en fast ordning arbeider hjemme én dag hver uke. Dersom omfanget av hjemmearbeid er lite, for eksempel mindre enn en dag i uken i snitt, vil hjemmearbeidet etter departementets syn normalt måtte anses "sporadisk", selv om det skulle skje jevnlig.

 2. Forskriften gjelder kun arbeid «i eget hjem»

  Til tross for at flere høringsinstanser, herunder Finans Norge ga innspill på å gi forskriften utvidet virkeområde utover arbeid i eget hjem, for eksempel arbeid på hytta, valgte departementet å ikke gjøre endringer her.

  Departementet begrunner dette med at forskriften er tilpasset de særlige forhold som gjør seg gjeldende ved utførelse av arbeid i eget hjem. Departementer fremhever at øvrig fjernarbeid utenfor arbeidsgivers lokaler er omfattet av det igangsatte forskningsinitiativet som skal innhente kunnskap på området. Departementet vil avvente eventuelle særlige reguleringer på dette område til et slikt kunnskapsgrunnlag foreligger.


– Det betyr at fjernarbeid som utføres andre steder enn i arbeidstakers eget hjem omfattes av arbeidsmiljøloven, sier Høyer Grimstad.

Samme arbeidstidsregler uansett arbeidssted

Fremover vil det også være samme regler for arbeidstid både ved arbeid på arbeidsplassen og ved arbeid hjemmefra. Frem til nå har hjemmekontorforskriften hatt mer fleksible arbeidstidsregler enn regulert i arbeidsmiljøloven.

Nå er det arbeidsmiljølovens regler som gjelder fullt ut også ved hjemmearbeid.

– Gjennom tariffavtalene i finans åpnes det for å avtale mer fleksible arbeidstidsregler enn hva som er lovfestet gjennom arbeidsmiljøloven. Denne endringen vil derfor ikke få store konsekvenser for våre medlemsbedrifter, sier Høyer Grimstad

Dette må våre medlemsbedrifter gjøre nå

Finans Norge erfarer at mange medlemsbedrifter har eller vil tilby sine ansatte en mer fleksibel arbeidsordning hvor ansatte gis mulighet til å jobbe fra andre steder enn fra kontorlokalet.

– Så lenge slike ordninger innebærer en mulighet til å jobbe hjemmefra én dag eller mer i uken, så vil forskriften få anvendelse og arbeidsgiver må utarbeide skriftlige avtale med ansatte som omfattes, sier Høyer Grimstad.

Revidert forskrift trer i kraft fra 1. juli. Det er imidlertid mange av reglene som også gjelder i någjeldende forskrift (blant annet avtalekravet). Finans Norge anbefaler derfor at våre medlemsbedrifter innretter seg etter de endrede reglene så snart som mulig.

Finans Norge har utarbeidet mal for hjemmekontoravtale, som ligger ute på våre nettsider (bak arbeidsgiverinnlogging). Våre arbeidsrettsadvokater bistår gjerne medlemsbedriftene ved spørsmål rundt de endrede reglene. 

For fullstendig informasjon om endringene - se regjeringens sider.