Vil dele naturskadedata for å forebygge

Finans Norge ønsker å dele informasjon om naturskader med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å bidra til forebygging av naturskader. Nå er viktige spørsmål rundt dette ute på høring.

Hvert år rammes landet vårt av alvorlige naturhendelser slik som flom, skred og ekstremvær. Finans Norge vil bidra gjennom å dele utvalgte data etter strenge kriterier til bruk i DSBs Kunnskapsbank. Hensikten er at kommunene bedre skal kunne prioritere og målrette ressurser til skadeforebyggende tiltak.

Kunnskapsbanken er en teknisk løsning utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å gjøre informasjon om risiko og sårbarhet lett tilgjengelig. Høringsfristen var 1. oktober, og Finans Norge har levert høringssvar som gjelder forskriften om behandling av opplysninger om natur- og vannskader.

Finans Norges hovedsynspunkter

Finans Norge mener det er viktig å legge til rette for innsamling av opplysninger om natur- og vannskader til forebyggende arbeid og klimatilpasning i kommunene.

  • Finans Norge mener at det er viktig å legge til rette for innsamling av opplysninger om natur- og vannskader til forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid
  • Hvilke skadetilfeller forsikringsselskapene er pliktige til å utlevere opplysninger om må spesifiseres, og avgrenses til brann/kombinert-produkter
  • Plikten til å utlevere opplysninger til DSB kan kun gjelde skader inntruffet etter forskriftens ikrafttredelse
  • Plikten til å levere data bør ikke gjelde før 6 måneder etter at forskriften er vedtatt, og tidligst 01.07.22, for å sikre forsikringsselskapenes mulighet til etterlevelse

Videre arbeid

Finans Norge Forsikringsdrift skal utvikle en teknisk løsning for sammenstilling av data fra selskapene.