Rekrutteringsveileder skal bidra til større mangfold i finans

Publisert

Foto: Kzenon/AdobeStock

Vi er forbi stadiet hvor man snakker om mangfold for mangfoldet skyld. Derfor har Finans Norge i samarbeid med medlemmene utarbeidet en veileder som skal gi bedriftene praktiske råd og tips for å sikre mangfoldsaspektet i de ulike fasene av rekrutteringsprosessen.

Finansnæringen har viktige funksjoner i samfunnet, både overfor enkeltpersoner, næringslivet og samfunnet for øvrig. Næringen leverer samfunnskritisk infrastruktur og tjenester som gjør en forskjell i folks og bedrifters hverdag.

Må rekruttere fra hele befolkningen

De ansatte er en viktig brikke i å ivareta disse funksjonene og næringen er derfor helt avhengig av å få tak i kandidatene som er best kvalifisert til de ulike rollene. At ulike bakgrunner gir dypere innsikt, bredere beslutningsgrunnlag og fremmer nytenkning er godt dokumentert.

– For å få til det må det rekrutteres fra hele befolkningen, sier advokat Therese Høyer Grimstad i Finans Norges arbeidslivsavdeling. Hun har vært ansvarlig for å jobbe frem rekrutteringsveilederen sammen med flere av finansbedriftene.

Arbeidet for økt kjønnsbalanse er godt i gang

Finansnæringen har lenge jobbet for å øke kjønnsbalansen i lederposisjoner og vi ser en positiv utvikling. Fra 2010 til 2020 har antall kvinnelige administrerende direktører økt fra 16 prosent til 24 prosent. Flere tiltak har vært gjennomført i næringen og sist tilskudd er lansering av Kvinner i Finans Charter. Dette er et initiativ fra næringen selv for å få flere kvinner inn i  lederstillinger og i spesialistfunksjoner. Ved å signere forplikter bedriften seg til å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå, ha én person på ledernivå som får dedikert ansvar for oppfølging av arbeidet, publisere status og utvikling offentlig underveis, og sist, men ikke minst, linke godtgjørelse til ledere til oppnåelse av målene.

Må tenke mangfold i et bredere perspektiv

– Nå er imidlertid vår medlemsbedrifter klare til å stå sammen for et felles løft mot en mer mangfoldig næring i et breder pespektiv, sier Høyer Grimstad.

Hun forteller at det gjøres mye bra arbeid ute blant medlemsbedriftene, men at det likevel er en vei å gå for en mer mangfoldig næring.

– Også hos oss i Finans Norge er det en vei å gå. Men veilederen vil bidra til å sette rekrutteringsarbeidet i mer strukturerte rammer, fremme objektive prosesser og dermed redusere risikoen for utilsiktet diskriminering. Vi håper dette vil bidra til at finansnæringen får tak i de best kvalifiserte kandidatene , der faktorer som etnisitet, kjønnsidentitet, seksuell orientering, eller religion ikke påvirker ansettelsen, avslutter hun.

Veilederen for mangfoldsrekruttering er tilgjengelig for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer (bak arbeidsgiverpålogging).

LES MER

Dagens Perspektiv: Start med en grundig jobbanalyse for å rekruttere mangfold (krever abonnement)

 

  • Therese Høyer Grimstad
  • Direktør arbeidsliv / advokat MNA