Nye KIFC-medlemmer: Bidrar til økt bevissthet og målrettet arbeid

Publisert

Evy Ann Hage (øverst til venstre), Kjersti Jargvoll (nederst til venstre) og Anine Nicolaisen har stor tro på at Kvinner i Finans Charter vil føre til resultater i egen organisasjon. Foto: CF Wesenberg, Fremtind Forsikring og Danske Bank

I juni så Kvinner i Finans Charter dagens lys i Norge, etter mønster fra Storbritannia der «Women in Finance charter» ble lansert i 2016. Der viser resultatene at 60 prosent av de tilsluttede organisasjonene enten har økt eller opprettholdt antall kvinner i ledelsen. Nå strømmer stadig flere finansbedrifter til det norske Charteret og vi har tatt en prat med tre av de sist tilsluttede.

Kvinner i Finans Charter retter seg til alle aktører i finansbransjen, og oppfordrer selskaper til å signere under fire forpliktende punkter:

  • Ha et medlem i lederteamet med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering.
  • Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og spesialistfunksjoner.
  • Ha en ambisjon om at fremgang mot målene skal reflekteres i godtgjørelse til lederteamet.
  • Årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside.

Til nå har 29 finansbedrifter signert Charteret, og tre av de som sluttet seg til i oktober og november var Fremtind Forsikring, Aurskog Sparebank og Danske Bank. Vi har spurt de tre bedriftene om motivasjonen for å forplikte seg til Charteret, hvordan de skal følge opp og hva de ser for seg at denne forpliktelsen skal føre til for organisasjonen.

- Hva var grunnen til at dere nå har signert?  

Kjersti Jargvoll, HR-direktør i Fremtind Forsikring:
– Vi opplever at dette er en sak som det er viktig for oss å støtte, kanskje særlig fordi Fremtind selv har en veldig god kjønnsbalanse. Vi vet at dette ikke er tilfellet i finansbransjen generelt, og vi vil med dette være med og anerkjenne at det er en utfordring. Samtidig har vi mål om å opprettholde den gode balansen i eget selskap, det er ikke noe vi tar for gitt.

Evy Ann Hagen, adm. banksjef i Aurskog Sparebank:
– Bærekraft er viktig for oss i Aurskog Sparebank. Vi opplever at det er en forventning om at vi skal ha fokus på bærekraft – fra kundene, fra eierne og investorene, og fra de ansatte. Vi har valgt oss noen av FNs bærekraftmål som vi skal ha ekstra fokus på, og ett av disse er mål fem om likestilling mellom kjønnene. Som kvinne oppvokst i Norge, så er lik behandling av mennesker av alle kjønn en selvfølge for meg, men jeg opplever dessverre at det ikke er det for alle. Og da må vi løfte frem dette viktige prinsippet, og jobbe aktivt for at andre skal dele vårt syn.

Anine Nicolaisen, HR Country representative i Danske Bank:
– Vi synes dette er viktig å løfte frem, både i bransjen generelt og i vår egen organisasjon. Vi har også en vei å gå, og oppmerksomhet og kompetanse innenfor dette området må økes. Danske Bank jobber allerede aktivt for å få sikre en jevnere kjønnsbalanse på alle nivåer i organisasjonen. Vi synes det er positivt med tiltak som Finans Charter og håper det får minst like god effekt som tilsvarende tiltak gjennomført i UK.

- Hvordan skal dere følge opp Charteret?

Kjersti Jargvoll, Fremtind Forsikring:
– Vi skal først og fremst ha med oss dette fokuset inn i arbeidet vi gjør når det gjelder mangfold, likestilling og inkludering. Ikke minst skal vi følge godt med på hvordan dette utvikler seg i eget selskap og i bransjen totalt. Så håper vi på et godt læringsmiljø internt i Chartret for å få enda mer inspirasjon til arbeidet fremover.

Evy Ann Hagen, Aurskog Sparebank:
– Vi vil følge opp charteret i vår daglige drift, både internt og eksternt. Internt i banken skal vi sikre fortsatt jevn representasjon av alle kjønn i våre styrende organer og ledelsen i banken. Videre skal vi jobbe for jevn representasjon på alle nivåer internt. Eksternt skal vi være en pådriver for våre samarbeidspartnere, enten det er selskaper eller organisasjoner hvor vi har eierandel eller en medlem, eller hos våre leverandører og andre forbindelser.

Anine Nicolaisen, Danske Bank:
– Vi jobber målrettet med å undersøke årsakene til at vi ikke har bedre kjønnsbalanse og iverksetter tiltak ut ifra dette. I Danske Bank er vi opptatt av mangfold og inkludering, og vi måler ikke bare faktisk likestilling, men også opplevd inkludering i organisasjonen. Vi vil også sørge for et økt fokus i ledergruppen gjennom ansvarlig Marthine Bodd Five. Marthine har også roller i bankens arbeid med likestilling, mangfold og inkludering, og vil være et viktig bindeledd mellom ledergruppen og dette arbeidet. Vi ønsker å systematisere arbeidet, da vi har erfaring med at dette er viktig for at det skal få nødvendig fokus og gjennomslagskraft.

- Hvilke konsekvenser håper dere dette vil få på lang sikt internt i organisasjonen?

Kjersti Jargvoll, Fremtind Forsikring:
– Vi håper dette kan skape enda større bevissthet om hvor viktig det er å jobbe målrettet for kjønnsbalanse og inkludering. Charteret er en av flere aktiviteter som bygger opp under det å utnytte potensialet i mangfold. Fremtind har i dag en veldig god kjønnsbalanse med rundt 50/50-fordeling av kvinner og menn på flere nivå i organisasjonen, inkludert i toppledelsen. Dette er resultat av et arbeid som ble startet for mange år siden med fokus på kvinner i finans.

Evy Ann Hagen, Aurskog Sparebank:
– Likebehandling av alle kjønn skal være en selvfølge for alle ansatte i Aurskog Sparebank. Vi skal prioritere godt arbeid, god kvalitet og gode relasjoner, og da er god representasjon av ulike grupper viktig. Vi håper at prioriteringen av likestilling vil gjenspeile seg i at dette fortsatt blir en del av ryggmargsfølelsen til våre ansatte når vi setter sammen team eller grupper, ansetter, utpeker representanter til utvalg og posisjoner.

Anine Nicolaisen, Danske Bank:
– Vår erfaring er at forskjeller knyttet til kjønn oppstår lenge før arbeidslivet. Blant annet ser vi at færre kvinner enn menn studerer finans og at rekrutteringsgrunnlaget blir deretter. Derfor er det viktig at virksomhetene står samlet om en målsetting om flere kvinner i finans og bedre kjønnsbalanse. Vi håper Kvinner i Finans gir en effekt i økt andel kvinner både i ledende stillinger og innenfor våre forretningsområder generelt, og at det vil skape gode rollemodeller som i sin tur skal inspirere og motivere både til utdanning og yrkesretting innen finans. Vi oppfordrer alle til å signere Kvinner i Finans Charter.

- Har dere en oppfordring til andre finansbedrifter?

Kjersti Jargvoll, Fremtind Forsikring:
– Selv om ditt selskap ikke opplever utfordringer med kvinner i ledende posisjoner, er vi sterkere som bransje ved å sette lys på tematikken.

Evy Ann Hagen, Aurskog Sparebank:
– Vi oppfordrer alle bedrifter og organisasjoner til å ta et aktivt standpunkt til likebehandling av kjønn.

Anine Nicolaisen, Danske Bank:
– Dette er et utrolig viktig område der bransjen dessverre ikke har kommet langt nok. Her må vi jobbe sammen og ta et felles tak, og derfor håper vi så mange som mulig støtter opp under charteret.

Kan løfte bransjen sammen

– Jeg ønsker å oppfordre alle finansbedrifter til å signere. Kvinner i Finans Charter er et tiltak som har vist seg å gi gode resultater i finansbransjen i Storbritannia og vi har stor tro på at vi vil se det samme her i Norge om fem, seks års tid, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Hun har stor tro på at dette tiltaket kan bidra til å løfte likestillingen i finans.

Kvinner i Finans Charter eies av bransjen selv, gjennom bransjeforeningene Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes Forening, og driftes av FutureBoards AS.