Næringens innspill om fremtidens arbeidsliv

Publisert

Foto: VectorfusionArt/AdobeStock

Finans Norge har i samarbeid med medlemmene sendt inn næringens høringsinnspill til NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv. På lik linje med øvrige arbeidsgiverorganisasjoner er Finans Norge sterkt imot de endringene som er foreslått.

Utredningen tar for seg utviklingen i norsk arbeidsliv og foreslår en rekke endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder tilknytningsformer og virksomhetsorganisering.

NOU-en er et resultat av arbeidet til et offentlig oppnevnt utvalg som i 2019 fikk i oppgave å gjennomføre en grundig kartlegging av utviklingen i norsk arbeidsliv. Utvalget skulle også vurdere behovet for å endre arbeidsmiljøloven når det gjelder tilknytningsformer og virksomhetsorganisering.

Utvalget har bestått av de åtte største hovedorganisasjonene i arbeidslivet, samt personer med kompetanse innen juss, samfunnsfag og samfunnsøkonomi. Advokat Jan Fougner ledet utvalget. Fra arbeidsgiversiden deltok NHO, KS, Virke og Spekter.

Vil gi mindre forutsigbarhet

Finans Norges overordnede syn på forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven (aml.) er at det vil gi et rammeverk med mindre forutsigbarhet og mindre klarhet i gjeldende rett, og også redusere den fleksibiliteten som det er behov for i norsk arbeidsliv fremover.

Les hele høringssvaret: