Hva er grønt? EUs grønne regelverk er rett rundt hjørnet i Norge

Publisert

Foto: weyo / Adobe stock

EUs regelverk for bærekraftig finans er i full fart på vei inn i Norge. En ny lov om bærekraftig finans er til behandling i Stortinget, og det er ventet at loven vil tre i kraft i løpet av første halvår neste år. For norsk næringsliv og finansnæring vil dette regelverket ha stor betydning i tiden fremover.

Rapporteringspliktige foretak i EU skal begynne å rapportere etter det nye taksonomiregelverket allerede fra januar 2022. For norske foretak vil det være et etterslep, men Finansdepartementet oppfordrer norske rapporteringspliktige foretak til å inkludere taksonomirelatert informasjon i sine regnskapsrapporter allerede for regnskapsåret 2021. 

EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter er et klassifiseringssystem for hvilke aktiviteter som anses som miljømessig bærekraftige. EU har nylig vedtatt endelige tekniske kriterier for hvilke aktiviteter som er miljømessig bærekraftige under to av seks klima- og miljømål i taksonomien, begrensning av klimaendringer og tilpasning til klimaendringer, som trer i kraft fra 1. januar 2022.

Det er pågående diskusjoner i EU om hvorvidt naturgass og kjernekraft kan inkluderes som miljømessig bærekraftig i taksonomien. Det er ventet at EU-kommisjonen vil legge frem et forslag til hvordan disse to kan inkluderes i slutten av desember 2021.

Norsk innføring av taksonomien

Ifølge Finansdepartementet vil ny lov om bærekraftig finans først tre i kraft etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. Det er ventet at det kan skje i første halvår 2022. Etter lovforslaget skal banker, forsikringsforetak og børsnoterte foretak med mer enn 500 ansatte inkludere informasjon i sine årsrapporter om i hvilken grad deres aktiviteter kan klassifiseres som bærekraftige etter taksonomien.

Rapporteringsforpliktelsene vil innføres trinnvis. I første omgang skal foretakene i EU bare rapportere om hvorvidt deres aktiviteter er omfattet av taksonomiregelverket fra og med regnskapsåret 2021. Deretter skal ikke-finansielle foretak rapportere om aktivitetene deres oppfyller kriteriene for å defineres som bærekraftige fra og med regnskapsåret 2022. Til slutt skal finansforetak rapportere om andelen utlån til eller investeringer i aktiviteter som oppfyller taksonomikriteriene fra og med regnskapsåret 2023. Det er ventet at rapporteringsforpliktelsene vil gjelde for norske foretak med ett års etterslep sammenlignet med EU.  

Finans Norge er opptatt av at norske myndigheter: