Bærekraft

Gå til hovedinnhold

Bærekraft

Norge og verden står overfor en betydelig omstilling for å nå klimamålene for 2050. Klimaendringer er en samfunnsutfordring og en trussel for finansiell stabilitet.

Klimaendringer og den risikoen disse representerer er en viktig sak for finansnæringen.

Gir også store muligheter

Omstillingen innebærer også store muligheter – for samfunn, næringsliv generelt og finansnæringen. Norsk finansnæring er godt posisjonert og motivert for å gripe disse mulighetene og kan være en pådriver og tilrettelegger for forutsigbar omstilling.

Veikart for grønn konkurransekraft

I juni 2018 la Finans Norge fram veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen. Dette veikartet beskriver veien til en lønnsom og bærekraftig finansnæring i 2030. Med en ambisiøs og realistisk visjon utformer veikartet anbefalinger for finansnæringen og myndighetene for å lykkes med omstillingen. Finansnæringen spiller en nøkkelrolle i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn.

Natur- og værskader

Det finnes ingen eksakt definisjon på klimarelaterte skader, men i denne oversikten har Finans Norge samlet skadedata som kan ha en sammenheng med vær, klima og natur.  Her vises det hvor mange forsikringstakere som rammes av slike skader og hvor store verdier som erstattes.     

Prinsipper for bærekraftig forsikringsvirksomhet

Finans Norge støtter finansinitiativet i FNs miljøprogram gjennom å slutte seg til programmets prinsipper for bærekraftig forsikringsvirksomhet, PSI – Principles for Sustainable Insurance.