Bærekraft

Gå til hovedinnhold

Bærekraft

Norge og verden står overfor en betydelig omstilling for å nå klimamålene for 2050. Klimaendringer er en samfunnsutfordring og en trussel for finansiell stabilitet.

Klimaendringer og den risikoen disse representerer er en viktig sak for finansnæringen.

Gir også store muligheter

Omstillingen innebærer også store muligheter – for samfunn, næringsliv generelt og finansnæringen. Norsk finansnæring er godt posisjonert og motivert for å gripe disse mulighetene og kan være en pådriver og tilrettelegger for forutsigbar omstilling.

Veikart for grønn konkurransekraft

I juni 2018 la Finans Norge fram veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen. Dette veikartet beskriver veien til en lønnsom og bærekraftig finansnæring i 2030. Med en ambisiøs og realistisk visjon utformer veikartet anbefalinger for finansnæringen og myndighetene for å lykkes med omstillingen. Finansnæringen spiller en nøkkelrolle i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn.

Klimarapport: Klimakostnadene øker

Siden 2008 har klima- og værrelaterte skader kostet Norge over 30 milliarder kroner. Skader knyttet til vær og klima øker, viser Finans Norges klimarapport. Finansnæringen mener vi må forebygge og tilpasse oss det endrede klimaet i Norge.

Robåt halvveis på land. Illustrasjonsfoto.

Bred omtale av grønn finans

Finansmarkedsmeldingen: Finanssektoren har en nøkkelrolle i privat sektors klimarisikohåndtering. At finansnæringen har kompetanse til å vurdere hvordan klimarisiko kan påvirke lønnsomheten til investeringene, vil være et viktig bidrag til en vellykket omstilling til lavutslippsøkonomien, skriver regjeringen.

Finansnæringen skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp

Nå har også finansnæringen samlet seg bak et klimaveikart. Gjennom å gi lån til grønne prosjekter, bruke renta for å dreie utviklingen over til bærekraftige investeringer, plassere kundemidler i fremtidsrettede prosjekter og selskaper, samt prise forsikring...

Ola Elvestuen, Geir Olsen og Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer overrekker veikartet til statsråd Ola Elvestuen og statssekretær Geir Olsen onsdag 6. juni

Prinsipper for bærekraftig forsikringsvirksomhet

Finans Norge støtter finansinitiativet i FNs miljøprogram gjennom å slutte seg til programmets prinsipper for bærekraftig forsikringsvirksomhet, PSI – Principles for Sustainable Insurance.

Flere bærekraftsaker