Norges Bank hever renten til 0,25 prosent

Publisert

Foto: Espen Schive, Norges Bank

En markert oppgang i norsk økonomi etter gjenåpningen av samfunnet, og høyere aktivitet enn før koronapandemien har gitt Norges Bank grunnlag til å heve styringsrenten til 0,25 prosent, og signaliserer samtidig at renten skal videre opp i desember.

I sentralbankens ferske pengepolitiske vurderinger trekkes det frem at lettelser i smittevernstiltakene har gitt en rask oppgang i økonomien. Oppgangen har vært særlig sterk innen privat tjenesteyting, som har vært hardest rammest av smitteverntiltak. Norges Bank peker også på at med gjenåpningen av samfunnet og normalisering av økonomien har regjeringen signalisert at de fleste støttetiltakene skal fases ut i løpet av høsten.

Bilde av Erik Johansen. Foto.
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

– Det er et sunnhetstegn for norsk økonomi at styringsrenten nå heves, og at de ekstraordinære penge- og finanspolitiske tiltakene som følge av nedstengningen trappes ned, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet legger frem en noe høyere rentebane enn i forrige rapport med forutsetning om høyere kapasitetsutnytting og utsikter til noe høyere inflasjon enn tidligere anslått. Komiteen vurderer utsiktene og risikobildet til at styringsrenten mest sannsynlig blir satt videre opp i desember.

Motsyklisk kapitalbuffer holdes uendret

Norges Bank har besluttet å holde kravet til motsyklisk kapitalbuffer uendret. Kravet ble i juni besluttet økt til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2022. Slik komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet vurderer den økonomiske utviklingen og utsiktene til tap og utlånskapasitet i bankene, vil bufferkravet økes til 2,0 prosent i desember, med virkning fra 31. desember 2022.   

– Myndighetenes beslutning om å redusere bankenes motsyklisk kapitalbuffer tidlig i kriseforløpet var et kraftfullt og viktig grep for å støtte opp under økonomien i en krevende periode. En solid banknæring har vært en sentral støttespiller for næringslivet og husholdningene gjennom krisen, sier Johansen.  

Hvordan setter bankene utlånsrentene

Ved endringer i Norges Banks styringsrente mottar Finans Norge ofte en rekke spørsmål om endringer i bankenes utlånsrenter. Her kan du lese mer om hva som er med på å påvirke utlånsrentene, og få en kort introduksjon til hvordan bankene setter boliglånsrenten. Over tid vil det være nær sammenheng mellom endringer i styringsrenten, pengemarkedsrentene og bankenes renter.

TEMASIDE

Slik setter bankene boliglånsrenten