Mer vær- og naturskader krever omfattende tiltak i hele landet

Publisert

Foto: Mr.Twister/AdobeStock

Vi må tilpasse og endre byggemåter til dagens klima, og vi kan ikke lenger tillate utbygging i alle områder der vi tidligere kunne bygge fritt. – Økt satsing på både forebygging og tilpasning til mer vær- og klimaskader er helt nødvendig, sier direktør for skadeforsikring i Finans Norge, Hege Hodnesdal.

De store forsikringsselskapene i Europa anslår rekordhøye erstatninger basert på de omfattende ødeleggelsene etter vannmassenes herjinger.

Vær og klimaskadene treffer oss hardt og brutalt, og skadebildet er allerede endret også her i landet.

De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt en samlet erstatning på rundt 30 milliarder kroner for skader på bygning og innbo, som skyldes naturhendelser eller vær.

Størstedelen av dette er fra vannskader i tettbebygde strøk. Utbetalinger som følge av overvannsskader er doblet de siste ti årene. I tillegg frykter lokalsamfunn tap av menneskeliv og enorme ekstrakostnader på grunn av økende flom og skredfare.

FNs nye klimarapport viser tydelig at særlig ekstremnedbør som kan føre til flom og store farlige jordskred, kommer til å treffe Norge enda hardere. Vannskadene som følge av økt nedbør har allerede truffet oss.

– De tragiske hendelsene i Europa i sommer, med mange omkomne er skremmende, og viser med all tydelighet at vi må forebygge skader der vi kan. Samfunnet må så godt det lar seg gjøre rustes til å tåle klimaendringene. Bygninger og all infrastruktur må tilpasses nye forhold, sier Hodnesdal.

Etterlyser klare tilpasningsplaner mot vær- og klimaskader

Store og alvorlige hendelser knyttet til vær og klimaendringer kan også ramme Norge. Alle deler av samfunnet må samarbeide, og vi må handle så fort som mulig. Det finnes gode forsikringsordninger mot naturskader her i landet, men når skaden alt har kommet er mye for sent.

Vi har tydelige nasjonale mål, strategier og målinger for å redusere utslippene. Nå er det behov for tilsvarende nasjonale målsettinger, tiltak og mekanismer for klimatilpasning. Dagens insentiver og politikk fremmer ikke nødvendigvis forebygging og nødvendig tilpasning.

– Sammen må vi jobbe med mer tilpasning, og vi etterlyser en overordnet plan med medfølgende midler fra myndighetene på dette området, sier Hodnesdal.

NVE anslår at det vil koste rundt 85 milliarder kroner å sikre alle eksisterende bygg som er utsatt mot flom og skred fram mot 2100.

Viktig forskningsprosjekt om skadeforebygging

På oppdrag fra Finans Norge og forsikringsselskapene skal en forskningsinstitusjon undersøke verdien av å forebygge klimaskader. Det er viktig å belyse hvor mye samfunnet kan spare på å være føre var.

SE STREAMING FRA ARENDALSUKA PÅ FINANS NORGES FACEBOOK

Blir leirskred og styrtregn den nye normalen?