EU-kommisjonen legger fram nye tiltak mot hvitvasking

Foto: SZ-Designs/AdobeStock

EU-kommisjonen legger i dag fram nye tiltak i kampen for å verne om det finansielle systemets integritet. Tiltakspakkens formål er å styrke det overnasjonale samarbeidet, sikre like krav til alle aktører i det indre markedet og justere reglene for bruk og oppbevaring av data, for en mer effektiv bruk av samfunnets ressurser i kampen mot hvitvasking.

Med en omfattende reguleringspakke med 246 lovbestemmelser fordelt på fire rettsakter ønsker EU-kommisjonen å etablere en høy standard for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering i hele det indre markedet. Med felles standarder, lik implementering og felles tilsyn vil man lage et nett som er finmasket nok til å fange alvorlige forsøk på å misbruke det finansielle systemet.

Ifølge EU-kommisjonær Mairead McGuinness, har de europeiske reglene på hvitvaskingsområdet hittil ikke vært detaljerte nok. Det har også vært en manglende harmonisering. Det har gitt opphav til ulike regler og regelbruk i de ulike landene. Det har gitt svake ledd i forsvaret av det finansielle systemet og veier inn i det indre markedet. Med dagens pakke vil man sette en stopper for dette.

Pakken består av fire deler. Reglene for aktører i privat sektor - rapporteringspliktige - inkludert finansnæringen, presiseres i en forordning. Det gir like regler i hele det indre markedet på viktige områder. På andre området vil det finnes noe nasjonalt handlingsrom. Det gjelder f.eks. organiseringen av de finansielle etterretningsenhetene og organisering av nasjonalt tilsyn, som reguleres gjennom et nytt direktiv. EU-kommisjonen foreslår også en utvidelse av de informasjonskrav tjenesteleverandører for kryptoverdier – CASPs – har når det gjelder overføring av verdier mellom parter.

Ny EU-myndighet

En ny EU-myndighet etableres. Myndigheten har fire hovedoppgaver. Den skal føre direkte tilsyn med de største høy-risiko aktører som har grenseoverskridende virksomhet. Gjennom koordinering av nasjonalt tilsyn og utvikling av bindende regelverk for aktørene skal myndigheten drive fram en harmonisering. Myndigheten skal også koordinere og støtte de finansielle etterretningsenhetenes arbeid. Myndigheten vil også gi råd til EU-kommisjonen når det gjelder risiko for aktiviteter på hvitvaskingsområdet utenfor det indre markedet.

Finans Norge ønsker denne tiltakspakken velkommen

– Hvitvasking er et internasjonalt problem som må bekjempes gjennom internasjonalt samarbeid. Bankene er en del av løsningen. Finans kjenner ingen landegrenser. Vårt beste forsvar er derfor å samarbeide og sørge for like strenge regler og praksis hos alle aktører i hele det europeiske markedet som Norge er en integrert del av, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. 

Nå skal pakken diskuteres i Europaparlamentet og i det Europeiske rådet. Etter at institusjonene har kommet til enighet om detaljene, vil reglene tre i kraft. Deretter har aktørene tre år på seg til å implementere reglene. Alle deler av pakken er merket som EØS-relevant.

EU-kommisjonens pakke med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

 • Et forslag til en forordning (AMLR) om forebygging av bruk av det finansielle systemet for hvitvasking eller finansiering av terrorisme.
  • Fastlegger de tiltak som pliktige enheter skal iverksette
  • Stiller krav til åpenhet om reelt eierskap av juridiske enheter
  • Foreslår tiltak for å begrense misbruk av anonymt eierskap av verdipapirer
 • Et forslag til et direktiv (AMLD7) om mekanismer for å forhindre bruk av det finansielle systemet for hvitvasking eller finansiering av terrorisme og om opphevelse av direktiv (EU) 2015/849, som inneholder tiltak som skal gjennomføres på nasjonalt nivå:
  • Tiltak for sektorer som er utsatt for hvitvasking på nasjonalt nivå.
  • Identifisering av hvitvasking og terrorfinansiering.
  • De finansielle etterretningsenhetenes (FIU) oppgaver og ansvar
  • Oppgaver og ansvar for de myndigheter som har ansvar for tilsyn med forpliktede enheter
  • Samarbeid mellom disse myndighetene og mellom disse myndighetene og myndigheter som har tilsynsansvar i henhold til andre aktuelle lovverk
 • Et forslag til en forordning (AMLAR) om etablering av Den europeiske myndighet for bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terrorisme, om endring av forskrift (EU) nr. 1093/2010, (EU) 1094/2010 og (EU) 1095/2010.
  • Myndigheten skal opprettes 1. januar 2023
  • Målet for myndigheten skal være å beskytte allmenne interesser, stabiliteten i Unionens finansielle system og det indre markedets gode funksjon ved:
   • å forhindre bruk av Unionens finansielle system for hvitvasking og finansiering av terrorisme,
   • bidra til å identifisere og vurdere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i det indre markedet, samt risikoer og trusler utenifra som påvirker eller har potensial til å påvirke det indre markedet,
   • å sikre tilsyn av høy kvalitet innen hvitvasking og bekjempelse av finansiering av terrorisme (‘AML / CFT’) i det indre markedet,
   • bidra til tilsynsmessig konvergens innen bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terrorisme i det indre marked,
   • bidra til harmonisering av praksis for å oppdage grenseoverskridende mistenkelige strømmer eller aktiviteter av finansielle etterretningsenheter (‘FIU’er’),
   • støtte og koordinere utvekslingen av informasjon mellom FIUer og mellom FIUer og andre kompetente myndigheter.
 • Et forslag til en forskrift om informasjon som følger med overføringer av midler og visse kryptoaktiva.
Kvinne. Foto.