Utredning om kontantenes rolle

Finans Norge er opptatt av det skal tilbys og håndteres kontanter så lenge samfunnet ønsker det. Bankene leverer kontanthåndteringen i samsvar med kundenes forventninger og behov. Kontanter er i dag tilgjengelig for forbrukere i et omfang som gjennomgående står godt i forhold til etterspørselen.

Norge ligger i dag i verdenstoppen på å ta i bruk digitale løsninger. Bruken av kontanter i det norske samfunnet har vært fallende over lang tid, og vi har i dag den laveste andelen av kontantbruk i verden.  

I årets finansmarkedsmelding fra regjeringen har Norges Bank og Finanstilsynet kartlagt bankenes samlede tilbud av kontanttjenester. Tilbudet er redusert de siste par årene, og enkelte kommuner har ikke et kontanttjenestetilbud ut over kontantuttak ved varekjøp i butikk.

Finanstilsynet peker på at bankenes eget tilbud av kontanttjenester antakelig vil bli ytterligere redusert i årene som kommer, samtidig som en eventuell utbygging av «Kontanttjenester i butikk» i regi av Vipps vil kunne bidra til et bedre samlet tilbud.

Finansdepartementet mener at plikten til å tilby innskudds- og uttakstjenester bør klargjøres, og har derfor bedt Finanstilsynet utarbeide et regelverksforslag om at den enkelte bank må sørge for at kundene har mulighet for å sette inn og ta ut kontanter, enten i bankens egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester.

Finanstilsynet har videre foreslått å sette ned et offentlig utvalg for å vurdere kontantenes rolle i samfunnet fremover. Regjeringen vil vurdere behovet for et slikt utvalg.

Finans Norge vurderer det som positivt at kontantenes rolle i samfunnet vurderes i et større perspektiv.