Regjeringen støtter internasjonale anbefalinger om klimarapportering

Publisert

Regjeringen har besluttet å formalisere støtten til de internasjonale anbefalingene fra TCFD om klimarapportering. Finans Norge har støttet TCFD-anbefalingene siden utgivelsen av veikartet for grønn konkurransekraft i finansnæringen i 2018.

Anbefalingene har fått bred støtte internasjonalt, og finansnæringen har vært en foregangsnæring innen implementering av anbefalingene.

− I forbindelse med utgivelsen av finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft i 2018, anbefalte Finans Norge at Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) bør brukes som rapporteringsstandard for klimarisiko. Det er et viktig steg at regjeringen nå har gitt en formell støtte til TCFD-anbefalingene, sier Agathe Schjetlein, direktør for bærekraft i Finans Norge.

En arbeidsgruppe nedsatt av Financial Stability Board la i 2017 frem anbefalinger til et rammeverk for klimarisikorapportering, kalt TCFD-rammeverket. Et sentralt prinsipp i TCFD-anbefalingene er at selskaper bør benytte scenarioanalyser for å stressteste sine forretningsmodeller mot ulike scenarioer for klimapolitikken.

– For finansnæringen er vurderinger av klimarisiko svært viktig. Et felles rammeverk for klimarapportering og scenarioanalyser i tråd med TCFD-anbefalingene vil styrke en mer ensartet rapportering av klimarisiko i næringslivet og i finansnæringen, sier Schjetlein.

Klimarisikoveileder

Klimarisiko er et begrep som omhandler både klimaendringene og tiltakene som må til for å bekjempe klimaendringene. Det er vanlig å kategorisere klimarisiko i tre ulike typer: fysisk risiko, overgangsrisiko og ansvarsrisiko.

I samarbeid med våre medlemmer har Finans Norge laget en klimarisikoveileder. Den gir en kortfattet introduksjon til klimarisiko, gir klare anbefalinger for hvordan din virksomhet kan komme i gang med klimarisikorapportering og spesifikke anbefalinger til bank, kapitaleiere og kapitalforvaltere. Her ligger det også nyttige lenker for å lære mer om klimarisikorapportering.

Se veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen her