Klimarisikorapportering – En veiledning for å komme i gang

Gå til hovedinnhold

Klimarisikorapportering – En veiledning for å komme i gang

Vindmøller i solnedgang. Illustrasjonsfoto.

Å starte arbeidet med klimarisikorapportering kan være utfordrende. Her er noen tips til hvordan du skal komme i gang, og en oversikt over det såkalte TCFD-rammeverket, som er et rammeverk for klimarisikorapportering.

Det er særlig tre områder hvor klimaspørsmålet medfører risiko.

Fysisk risiko: Risiko fra klima og værrelaterte hendelser, f.eks. hetebølge, tørke, flom, storm mv. Slike hendelser kan potensielt føre til store finansielle tap og redusere verdien av eiendeler og kredittverdigheten til kunder.

Overgangsrisiko: Risiko som følger av overgangen til et lavkarbonsamfunn. Endringer i politikk, teknologi og samfunnssentiment kan føre til endringer i verdien av mange eiendeler. Et eksempel er økt karbonprising eller en markert nedgang i etterspørselen etter varer og tjenester med en klar negativ klimapåvirkning. Samtidig innebærer omstillingen til en lavutslippsøkonomi også muligheter.

Ansvarsrisiko: Erstatningskrav knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger som på en eller annen måte kan knyttes til klimapolitikk eller klimaendringer.

TCFD-rammeverket – en introduksjon

Anbefalingene fra G20-landenes Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) har etablert seg som det sentrale rammeverket for hvordan klimarisiko skal analyseres og rapporteres. Under finner du en oversikt over hva TCFD anbefaler at du rapporterer på knyttet til klimarisiko.

Scenarioanalyser

Scenarioanalyser er et viktig verktøy i arbeidet med å analysere klimarisiko. NGFS (Network for Greening the Financial System), et nettverk av sentralbanker og finanstilsynsmyndigheter, har derfor utviklet et sett med klimascenarioer for vurdering av klimarisiko i økonomien og det finansielle systemet.

Veiledning om klimarisikorapportering for finansforetak

Veiledning for klimarisikorapportering for ulike type finansforetak, herunder banker, kapitaleiere, kapitalforvaltere og forsikringsselskap. Veiledningene her gir mer detaljerte tips og eksempler for hva man burde vektlegge og rapportere på som finansforetak, og bør leses som et tillegg til den overordnede veiledningen.