Nye former for penger

Tom Staavi er informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

Deler av årets finansmarkedsmelding fra regjeringen er viet til omtale av virtuelle valutaer og digitale sentralbankpenger.

Digitale sentralbankpenger

Regjeringen skriver at digitale sentralbankpenger (DSP) er allment tilgjengelige elektroniske penger utstedt av sentralbanken i den offisielle pengeenheten.

Mange sentralbanker vurderer nå behovet for dette. Norges Bank utreder om innføring av slike penger er et hensiktsmessig tiltak for å oppfylle formålet med sentralbankvirksomheten etter sentralbankloven, og om digitale sentralbankpenger er nødvendig for å sikre at det kan betales effektivt og sikkert i norske kroner også i fremtiden.

Norges Bank har nylig besluttet å fortsette utredningen av DSP i en ny prosjektfase i inntil to år, som skal bestå av eksperimentell testing av tekniske løsninger og videre analyse av formål for og konsekvenser av innføring av DSP.

Et særtrekk ved Norge og Norden er lav og fallende kontantbruk. I Norges Banks utredning er det viktig å belyse hva som kan gå tapt hvis kontantene forsvinner og DSP ikke innføres, og i hvilken grad sentralbankpenger er avgjørende for tilliten til pengesystemet. Norges Bank vil være forberedt på å kunne innføre DSP, selv om det ikke er aktuelt nå.

Hvilke konsekvenser innføring av DSP vil kunne få for det finansielle systemet, er avhengig av utformingen. En premiss for utredningen er at mulighetene for privat sektor til å formidle kreditt til foretak og husholdninger, ikke svekkes vesentlig. Å innføre DSP vil kreve politisk forankring. Finansdepartementet følger Norges Banks utredningsarbeid nøye.

– Finans Norge er tilfreds med at Norges Bank ikke har til hensikt å endre på private aktørers rolle i kredittformidlingen eller forsterke effekten av finansielle ubalanser, samt at DSP vurderes som substitutt for kontanter som betalingsmiddel og ikke som substitutt for bankinnskudd, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

Virtuelle valutaer/Krytovaluta

Regjeringen skriver i årets finansmarkedsmelding at Finansdepartementet følger utviklingen innen såkalt desentralisert finans mer generelt, der finansielle tjenester tilbys på en desentralisert infrastruktur og automatisering av oppgjør kan erstatte tredjeparter.

Desentralisert finans kan potensielt få stor innvirkning på finanssystemet og muligheten for å føre kontroll med tjenesteflyten. Departementet tar sikte på å komme tilbake til dette i neste års finansmarkedsmelding.

– Det er viktig at departementet følger utviklingen i dette markedet tett og kobler seg på regelverksutviklingen innen EU. Det er mange problemstillinger som allerede har dukket opp knyttet den kraftige verdistigningen for mange virtuelle valutaer og hvordan disse skal kunne veksles og brukes innenfor de etablerte finansielle strukturene, sier Staavi.