Gode tiltak i revidert nasjonalbudsjett for arbeidsliv

Publisert

Runa Opdal Kerr er arbeidslivsdirektør i Finans Norge

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 bevilger regjeringen millioner til IKT-modernisering av NAV, bedring av utdanningstilbudet, mangfold og likestilling.

Gledelige bidrag for kompetanseløft og bedring av utdanningstilbudet

Regjeringen foreslår bl.a. følgende bevilgninger til ulike tiltak for å sikre bedre utdanning:

  • Ytterligere 45,7 millioner kroner til fleksible og desentraliserte studietilbud. Økt bevilgning vil gjøre at flere prosjekter for fleksible og desentraliserte tilbud kan få støtte.
  • Gi de private høyskolene 25 millioner kroner for å gjennomføre tiltak som kan bidra til at flest mulig fullfører som planlagt og at færrest mulig blir forsinket.
  • Gi fagskolene 25 millioner kroner for å gjennomføre tiltak som kan bidra til at flest mulig fullfører som planlagt og at færrest mulig blir forsinket.
  • 30 millioner kroner til tiltak i voksenopplæringen for å ta igjen tapt progresjon.

– Finans Norge støtter økte bevilgning til tiltak som skal bidra til et bedre utdanningstilbud. Det er viktig at studietilbudene blir fleksible og tilpasset arbeidslivet. Det er også viktig at vi sørger for at flest mulig fullfører planlagt utdanning til normert tid. Finans Norge er også opptatt av læring hele livet, og det er viktig for norsk arbeids- og næringsliv at vi tilrettelegger for voksenopplæring, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Finans Norges undersøkelse om finansnæringens behov for kompetanse og arbeidskraft i årene fremover, viser at finansbedriftene har et udekket kompetansebehov innenfor en rekke fagområder. Kompetansebehovet er størst innenfor bærekraft og klimarisiko, forretningsutvikling, etterlevelse/compliance, datateknologi og dataanalyser. Det er viktig at vi legger til rette for at flere kan ta utdanning, og på denne måten bidrar til å dekke kompetansegapet i norsk næringsliv.

Positivt med tiltak som skal lette kommunikasjonen med NAV

Regjeringen satser videre på IKT-modernisering av NAV. Prosjektet har en kostnadsramme på 1 060 millioner kroner for perioden 2021-2025. Målet er å sikre nye og gode tjenester til både brukere og arbeidsgivere i forbindelse med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og NAVs arbeidsrettede tjenester. Finans Norge mener det er viktig at NAV får tilstrekkelige midler til å gjennomføre automatiseringen og digitaliseringen av sine tjenester. Dette vil lette kommunikasjon og samarbeid mellom bl.a. arbeidsgiverne og NAV.

Tiltak som skal fremme mangfold og likestilling støttes

Regjeringen foreslår en bevilgning på 10 millioner for å styrke tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner. Organisasjonene er viktige premissgivere og samarbeidspartnere for å øke mangfoldet i arbeidslivet. Finans Norge mener det er positivt at organisasjonene støttes i videreføring av arbeidet. Finans Norge ønsker også at Regjeringen følger opp med målrettet fokus på inkludering i arbeidslivet ved f.eks. økt bruk av lønnstilskudd og tilrettelegging for at arbeidsgivere lettere kan inkludere personer med funksjonsnedsettelser.

Regjeringen foreslår også en bevilgning på 2 millioner til prosjektet "Større mangfold- friere valg" i regi av Senter for Likestilling ved Universitetet i Agder. Formålet med tiltaket er et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked ved at ungdom tar mer bevisste og kunnskapsbaserte utdanningsvalg. Finans Norge er positive til tiltak som skal bidra til økt likestilling i arbeidslivet.