Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven ikke nødvendige

Publisert

Foto: Opolja/AdobeStock

Den 23. juni kom Fougner-utvalgets rapport NOU 2021:9 om tilknytningsformer i arbeidslivet. Forslagene om endringer i arbeidsmiljøloven kan begrense handlingsrommet til arbeidsgiverne i finans, og Finans Norge mener de ikke er nødvendige.

Fougner-utvalget har gjennomgått temaer som arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepene, arbeidsgiveransvar, midlertidig ansettelse, innleie og entreprise, og arbeidsmiljø. Rapporten «NOU 2021: 9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering» kan leses på Regjeringens nettsider.

Utvalget påpeker at den norske modellen med trepartssamarbeid må legges til grunn for et velfungerende arbeidsliv fremover. Finans Norge støtter dette. Utvalgets utgangspunkt er at fremtidens arbeidsliv fortsatt preges av omstillinger, digitalisering og endring.

Foreslår en rekke lovendringer

For å møte dette foreslår de en rekke lovendringer i arbeidsmiljøloven. Endringene innebærer bl.a. et forslag om å fjerne adgangen til midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, senket terskel for når et arbeidsmiljøutvalg må opprettes, utvidelse av fortrinnsretten, og utvidelse av oppsigelsesvernet.

– Vår foreløpige vurdering er at vi ikke ser behov for disse endringene i arbeidsmiljøloven, sier arbeidslivsdirektør i Finans Norge, Runa Opdal Kerr.

Utvalgets mindretall, som består av arbeidsgiverorganisasjonene NHO, KS, Virke og Spekter, har gått ut og avvist behovet for de foreslåtte endringene.

NOU-en er lagt ut på høring, med frist 1. november 2021. Finans Norge vil gjennomgå innstillingen og svare på høringen. Finans Norge vil innhente medlemmenes innspill som grunnlag for høringssvaret.