Foregangsprosjekt innen digitalisering

Samarbeidet mellom myndighetene og finansnæringen om digitalisering fremheves som svært positivt i finansmarkedsmeldingen. Særlig finansnæringens bidrag gjennom prosjektet Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP) til å utvikle digitale løsninger, som kan gi store samfunnsøkonomiske besparelser, trekkes frem som et foregangsprosjekt.

Digitalisering bidrar til en mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i næringslivet og ikke minst forenklinger for forbrukerne. Regjeringen skriver i årets finansmarkedsmelding at det er positive samspillseffekter av digitaliseringen av offentlig sektor og finanssektoren, og finansnæringen er en nyttig samarbeidspartner i statens digitaliseringsarbeid.

Har gitt store gevinster

Stortingsmeldingen gir en god omtale av samarbeidet som Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen innledet i 2016 og som kalles Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP).

Samarbeidet har gradvis blitt utvidet, og de faste medlemmene i DSOP omfatter i dag også NAV, Politiet, Kartverket og Digitaliseringsdirektoratet. I tillegg er flere parter involvert i DSOP-samarbeidet uten å være faste medlemmer. I 2020 har disse partene omfattet bl.a. Domstolsadministrasjonen, Lånekassen, Statens vegvesen, Eiendom Norge, Sivilrettsforvaltningen og Statistisk sentralbyrå.

Regjeringen viser i finansmarkedsmeldingen til at resultatene fra samarbeidet i DSOP har gitt store gevinster for både innbyggere, næringslivet og offentlig sektor. Det henvises til at gevinstene for samtykkebasert lånesøknad (SBL) opprinnelig var beregnet til 6 mrd. kroner over en ti-årsperiode, men er senere beregnet til 13 mrd. kroner.

Regelverkshindringer

Fremdrift og realisering av de potensialer som ligger i ulike digitaliseringsprosjekter avhenger også av at man klarer å fjerne juridiske hindringer for gjennomføringen.

Finansmarkedsmeldingen viser til at erfaringen fra samarbeidet er at tversektoriell datadeling ofte støter på regelverksutfordringer som må håndteres grundig. Blant annet kan det opprinnelige formålet for datainnhentingen legge begrensninger på videre deling, og partene kan også være underlagt ulike regelverk som kan ha betydning for hva som kan deles.

Dette har også Finans Norge pekt på, og opplever at det er god dialog med myndighetene for å se hvordan dette kan løses.