Nye råd om innleide arbeidstakere og selskapsbonus

Publisert

Finans Norge anbefaler sine medlemmer som har selskapsbonusordning om å gjøre en konkret vurdering av om denne er å anse som vederlag for arbeid. Bakgrunnen er en Høyesterettsdom som kom i november i fjor der to innleide arbeidstakere fikk medhold i at de også hadde rett til selskapsbonus.

Finans Norge har tidligere omtalt Høyesteretts dom 2. november 2020 i den såkalte Semco-saken.

Vederlag for arbeid

I dommen kom Høyesterett til at utbetalinger fra en bonusordning hos Aker BP måtte anses som «vederlag for arbeid», slik at to innleide arbeidstakere hadde krav på å bli likebehandlet med Aker BPs egne ansatte i den sammenheng.

Høyesteretts begrunnelse var i hovedsak som følger: Hovedelementet i Aker BPs ordning var å belønne de ansattes felles prestasjoner som gruppe i løpet av opptjeningsåret. Det var svært få målepunkter som ikke kunne henføres til parametere som var direkte knyttet til arbeidsinnsats, som for eksempel «Relative Shareholder Return».

Konkret vurdering

Våre medlemsbedrifter som har en selskapsbonusordning, må gjøre en konkret vurdering av om og eventuelt i hvilken grad utbetalinger fra ordningen skal anses som belønning (på gruppe- eller virksomhetsnivå) for de ansattes samlede arbeidsinnsats i det foregående året, og av den grunn må anses som «vederlag for arbeid».

Vi understreker samtidig at medlemsbedriftene har ulike ordninger og av den grunn vil utfallet av vurderingen kunne bli forskjellig fra bedrift til bedrift.

I den grad ordningen inneholder elementer som er relatert til ansattes arbeidsinnsats enten på gruppe- eller virksomhetsnivå, oppfordrer vi bedriften til å ta kontakt med en av våre arbeidsrettsjurister for konkret rådgivning.