Beskatning av gaver, personalrabatter og tredjemannsytelser

Publisert

Fra januar 2021 ble det iverksatt endringer i gavereglene som er ment å gi arbeidsgiver større fleksibilitet. I januar 2019 kom det nye regler rundt beskatning av personalrabatter og tredjemannsytelser. På grunn av massiv kritikk mot de nye iverksatte reglene om personalrabatter, ble disse igjen endret senere samme år. Her følger en oversikt over gjeldende regler.

Gaver i arbeidsforhold

Fra og med 2021 har reglene for skattefrie gaver til ansatte blitt mer fleksible. For det første er beløpsgrensen for skattefrie gaver økt fra 2000,- til 5000,- per ansatt per år. For det andre er forutsetningen om at alle ansatte må få samme gave fjernet.

Hva klassifiseres som gave?

Gaven må bestå av en naturalytelse, altså ikke en ren pengegave. For øvrig har arbeidsgiver stort handlingsrom i hva som klassifiseres som gave. Eksempler kan være:

 • Et gavekort som ikke kan innløses i kontanter
 • Fri telefon, bredbånd eller avisabonnement
 • Abonnement på treningssenter
 • Naturalytelser som mottas i arbeidsforhold fra tredjeparter
 • Personalrabatter utover fribeløpet på kr 8 000

Egne regler for jubileumsgaver

Det gjelder egne skattefrie beløpsgrenser for markeringer slik som oppnådd tjenestetid, bedriftsjubileum, bryllup osv., og slike inngår derfor ikke i den generelle gaveregelen og grensen på 5000 kroner.

Mindre oppmerksomhetsgaver unntatt

For mindre oppmerksomhetsgaver som gis ved spesielle anledninger (sykdom, når en ansatt får barn etc.), gjelder det et særskilt skattefritak. Slike gaver skattlegges ikke når gaven er av begrenset verdi, for eks. blomster eller konfekt.

Gave og personalrabatt i kombinasjon

Reglene om personalrabatt og reglene om skattefri gave kan kombineres. Dette innebærer at arbeidsgiver kan gi skattefrie personalrabatter for inntil 13 000 kroner per ansatt per år.

Det er også anledning til å bruke gaveelementet på naturalytelser som mottas i arbeidsforhold fra tredjeparter, f.eks. gaver, rabatter eller bonuspoeng. Den skattefrie beløpsgrensen på 5000 kroner vil da gjelde samlet for gaver fra tredjepart og arbeidsgiver.

Personalrabatter

Personalrabatter er prisavslag arbeidsgiver gir til ansatte på varer og tjenester som omsettes i virksomheten. Ordinære rabatter arbeidsgiver yter til kunden og som arbeidstaker også kan benytte seg av, som eksempelvis rabatt på forsikring som tilbys alle kunder, er ikke å anse som en personalrabatt. Med arbeidsgiver menes i denne sammenheng den juridiske enheten der arbeidstaker er ansatt. Merk imidlertid at rabatter som gis til ansatte innen samme konsern også behandles etter reglene for personalrabatter.

Fra 2019 ble det iverksatt mer konkrete vilkår for at personalgoder skal anses som et skattefritt gode.

Når er personalrabatter skattefrie?

For at personalrabatten skal være skattefri gjelder følgende krav:

 • Arbeidsgiver må omsette varen eller tjenesten i egen virksomhet / innen samme konsern.
 • Opprinnelig innførte regjeringen en maksgrense for rabattens verdi på 50 prosent av omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet for den enkelte vare eller tjeneste. Denne ble senere fjernet slik at det nå ikke gjelder noen øvre grense. Arbeidsgiver kan derfor gi ansatte gratis varer og tjenester som omsettes i virksomheten (100 prosent rabatt). Vi vet at mange av våre medlemmer har ordninger hvor ansatte har fritak for årsavgift på bankkort, gratis banktjenester og/eller forsikringstjenester, gebyrfritak for uttak av valuta etc. Dette vil nå fortsatt være mulig uten at det nødvendigvis utløser skatt og rapporteringsplikt.
 • Den samlede verdien av rabatten i løpet av et kalenderår kan maksimalt være 8 000 kroner (denne grensen kan utgjøre til sammen 13 000 kroner i kombinasjon med gaveregelen)
 • Med rabattens verdi menes i denne sammenheng differansen mellom omsetningsverdien av varen/tjenesten i sluttbrukermarkedet (allment tilgjengelig for forbrukerne) og den pris arbeidstaker mottar varen/tjenesten for. ytelsen skal altså verdsetter til omsetningsverdien. Beløpsgrensen gjelder per arbeidsgiver per kalenderår. 

  Unntak fra regelen om at omsetningsverdi skal legges til grunn

  For personalforsikringer dekket av arbeidsgiver er det gjort et unntak fra hovedregelen om at naturalytelsen skal verdsettes til omsetningsverdi. Fordelen skal i disse tilfellene verdsettes basert på kostpris. Begrunnelsen for unntaket er at det vil innebære betydelig merverdi for arbeidsgiver å skulle finne markedsverdien for tilsvarende forsikring.

 • Rabatt hos kunder eller leverandører kan omfattes av reglene om personalrabatt dersom varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet/selskap i samme konsern. Eksempelvis vil det være å anse som en personalrabatt dersom en medarbeider hos en forsikringsagent mottar rabatt på en forsikring han velge å kjøpe direkte hos et forsikringsselskap, og der den samme forsikringen også tilbys av forsikringsagenten.

  Personalrabatt på lån følger egne regler

  Det gjelder egne regler som regulerer tilfeller der arbeidstaker mottar en fordel gjennom rimelige lån i arbeidsforhold. De nye reglene for når personalrabatter er skattepliktige får ingen konsekvenser for disse reglene.

  Man kan heller ikke velge om man vil benytte regelverket for skattlegging av personalrabatter eller kravene som gjelder for beregning av rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold ved fastsetting av den skattemessige verdien på fordelen man mottar fra arbeidsgiver.

Tredjemannsytelser

Med tredjepartsytelser menes ytelser den ansatte mottar fra arbeidsgivers forretningsforbindelser. Tredjemannsytelser er i utgangspunktet skattepliktige for mottaker fra første krone. Frem til 2019 var det opp til den enkelte å oppføre verdien av fordelen av tredjemannsytelsene i egen skattemelding som grunnlag for korrekt skattefastsettelse. Dette er nå endret og det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å innhente opplysninger om arbeidstakers tredjemannsytelser som grunnlag for å innberette fordel og foreta forskuddstrekk. Arbeidsgiver skal også betale arbeidsgiveravgift av ytelsen på lik linje med andre skattepliktige naturalytelser.

Skattepliktige tredjemannsytelser

Skatteplikt på ytelsen forutsetter at det er tilstrekkelig tilknytning mellom ytelsen fra forretningspartneren og arbeidsforholdet. Videre at arbeidstakeren har oppnådd en privatøkonomisk fordel. Dette betyr at arbeidstaker må ha mottatt en fordel som andre må betale for å oppnå.

Det er viktig å være oppmerksom på følgende i den forbindelse:

 • Begrepet forretningspartnere skal forstås vidt og omfatter kunder, leverandører og alle virksomheter arbeidsgiver kjøper varer/tjenester av, eller selger varer/tjenester til. Også andre virksomheter som arbeidsgiver inngår avtale om kjøp eller salg med omfattes av forretningspartnerbegrepet.

  Når arbeidstakere kjøper varer eller tjenester på vegne av arbeidsgiveren og får kostnadene refundert, skal handelen også i disse tilfellene anses som foretatt av arbeidsgiveren.

  Eksempel:

  Arbeidstaker legger ut for en hotellovernatting i forbindelse med en tjenestereise og ber om refusjon for de faktiske kostnadene. Det opptjenes bonuspoeng på overnattingen. Ved privat uttak av de opptjente poengene er disse å anse som en skattepliktig tredjemannsrabatt. Brukes poengene til å betale overnatting i forbindelse med ny tjenestereise, er tredjemannsrabatten skattefri ettersom arbeidstakeren ikke oppnår noen privat fordel.

 • Rabatter som ansatte mottar fra andre enn arbeidsgivers forretningspartnere er skattepliktige dersom arbeidsgiveren yter noe tilbake til tredjeparten for at de ansatte skal få prisavslaget. Ytelsen kan bestå av penger, men også ta form av at varer/tjenester med økonomisk verdi byttes.

  Eksempel:

  Ansatte i en bank mottar rabatt på det lokale treningssenteret mot at de ansatte på treningssenteret gis fritak fra årsavgift på bankens kundeprogram.  Rabatt som mottas er skattepliktig for arbeidstaker. Arbeidsgiver har etter nytt regelverk for skatt på tredjemannsrabatter plikt til å innberette denne.

 • Rabatter som mottas uavhengig av om man er ansatt hos en bestemt arbeidsgiver eller ikke anses derimot ikke som tredjemannsytelse
 • I de tilfeller der virksomheten som yter rabatten er leverandør eller kunde til virksomheten der arbeidstakeren som mottar rabatten er ansatt, og varen/tjenester man mottar til rabattert pris omsettes i arbeidsgivers virksomhet så er det reglene om personalrabatt som får anvendelse.

Skattefrie tredjemannsytelser

Tredjemannsytelser som gis ansatte som ensidige markedsføringstiltak eller lignende er skattefrie. Eksempler på slike rabatter er såkalte «nabolagsrabatter» som virksomheter tilbyr til ansatte i andre virksomheter i nærområdet i profileringssammenheng.  En forutsetning er at arbeidsgiver ikke har hatt noen rolle i etableringen av ordningen/rabatten.

Eksempel:

Espresso House Solli yter rabatt til kaffetørste arbeidstakere i Finans Norge mot fremvisning av personalkort fra Finans Norge.  Rabatt anses ikke for å være en skattepliktig tredjemannsrabatt ettersom Finans Norge og Espresso House ikke er forretningspartnere og rabatten er å anse som et ensidig markedsføringstiltak.

Nærmere om verdsettelsen av tredjemannsytelsen

Forutsetningen om at arbeidstakeren har oppnådd en privatøkonomisk fordel betyr at arbeidstaker må ha mottatt en fordel som andre må betale for å oppnå.

Skattedirektoratet har fastsatt tydelige retningslinjer for hvordan verdien av fordelen/rabatten skal fastsettes.  Følgende hovedprinsipper gjelder:

 • Varer og tjenester skal verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet på samme måte som ved verdsettelse av personalrabatt.  Med omsetningsverdien menes den pris som er allment tilgjengelig for forbrukerne for samme vare eller tjeneste på kjøps/bestillingstidspunktet. Rabatter som kommer alle forbrukere til gode uavhengig av bransje eller arbeidsgiver anses som allment tilgjengelig. Rabattens verdi utgjør forskjellen mellom omsetningsverdi og den pris arbeidstaker mottar varen/tjenesten for).

 • Omsetningsverdi som er brukt for å beregne rabattens verdi skal kunne dokumenteres. Dette kan skje ved at utskrift av en identisk vare/tjeneste uten rabatt (på det samme tidspunktet som bestillingen/kjøpet ble foretatt) lagres og fremvises ved bokettersyn. For varer vil et tilstrekkelig dokumentasjonskrav være at man lagrer et bilde av en annonse eller lignende som viser tilbudspris på et identisk produkt som gjelder på det aktuelle tidspunktet.

 • Verdsettelsen skal skje på tidfestingstidspunktet.

Hva med rabatter i tilknytning medlemskap, bankkort og fordelskort?

Dersom det oppnås rabatter i tilknytning medlemskap, bankkort og fordelskort som er svært enkle å få for alle, kan den rabatterte prisen som følger av bruk av denne typen kort legges til grunn som omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Dette uavhengig av om arbeidstakeren har det aktuelle medlemskapet eller bankkortet eller ikke.

Samtidig er Skattedirektoratet tydelig på at rabatter som mottas gjennom medlemskap i organisasjoner som krever en bestemt utdanning eller bakgrunn, ikke er å anses å være en allment tilgjengelig rabatt. Følgelig kan heller ikke den legges til grunn ved vurdering av hva som er omsetningsverdien rabattens størrelse skal fastsettes ut fra. Tilsvarende gjelder for medlemskap i organisasjoner som gir rabatt til sine medlemmer, men der kravet til medlemskap eksempelvis er høy inntekt eller høy medlemskontingent.

Nærmere om regelverket for privat bruk av flybonuspoeng

Bonusytelser fra flyselskap mv. som er opptjent i jobbsammenheng fra og med 1. januar 2019 er tredjepartsytelser som er skattepliktig som fordel vunnet ved arbeid når poengene benyttes privat.

Fordelen skal verdsettes til det den samme reisen eller oppholdet ville kostet på samme tidspunkt, uten bruk av bonuspoeng. Dette innebærer at man må ta utgangspunkt i hva det ville kostet å bestille det samme setet på den samme flighten, eller det samme hotellrommet, på det aktuelle reisetidspunktet uten bruk av bonuspoeng. Det er prisen på bestillingstidspunktet som da skal legges til grunn. Dersom det ikke er mulig å fastsette prisen på bestillingstidspunktet kan den fastsettes skjønnsmessig.

Jobbskifte

I forbindelse med jobbskifte skal bonusytelser som er opptjent hos tidligere arbeidsgiver rapporteres av denne når poengene benyttes privat av den tidligere ansatte. Dette fordi rapporteringsplikten mv. er knyttet til den som yter fordelen. Ny arbeidsgiver har bare ansvar for poeng som er opptjent hos denne.

Bonuspoeng kan benyttes til kjøp av en rekke varer og tjenester i tillegg til selve reisen. Videre kan det at man har sølv- eller gullkort innebære at man får tilgang til en rekke fordeler uten ytterligere betaling/bruk av bonuspoeng mv. Dette gjelder for eksempel oppgraderinger av flybilletter eller hotellrom, mat, inngang til lounge, "fast track" osv. I mange tilfeller er det ikke angitt en pris i kroneverdi fordi fordelen bare kan kjøpes med bonuspoeng, alternativt fremvisning av kort med en bestemt status. Av praktiske årsaker skal slike fordeler ikke innrapporteres eller skattlegges.

Tilsvarende gjelder for bruk av bonuspoeng mv. til kjøp av tilleggsytelser/tjenester til reisen, som f.eks. fast track og adgang til lounge, når dette ikke kjøpes samtidig med reisen, men på selve reisetidspunktet. Dette gjelder også når tilleggstjenesten/ytelsen omfatter den ansattes reisefølge.

Det antas at det i de fleste tilfeller er mulig å skille på hvordan bonuspoengene er opptjent, enten privat eller gjennom arbeid, men dersom dette er vanskelig skal det legges til grunn at antatt private opptjente bonuspoeng benyttes først, evt. foreta en forholdsmessig fordeling.

Det er mulig å donere opptjente bonuspoeng til frivillige organisasjoner. Slike donasjoner utløser ikke en skatteplikt for den ansatte.

Arbeidsgivers rapporteringsplikt for ytelsene

Naturalytelser direkte fra egen arbeidsgiver (gave/personalrabatt)

Verdien av naturalytelser fra egen arbeidsgiver (gave/personalrabatt) som over overstiger beløpsgrensene (5000kroner/8000kroner/13000kroner) skal arbeidsgiver på vanlig måte som kontant lønn rapportere, trekke forskuddsskatt og betale arbeidsgiveravgift. Det er kun beløpet som overstiger beløpsgrensen som skal rapporteres. Dersom en ansatt mottar personalrabatter for 9000 kroner, er det 1000 kroner som er gjenstand for rapportering, fordelsbeskatning og arbeidsgiveravgift.

Rapportering til skattemyndighetene skje senest den 5. i måneden etter den kalendermåneden opplysningene gjelder for, dvs. når beløpet utbetales eller ytelsen gis.

Tredjemannsytelser

Verdien av den skattepliktige fordelen arbeidstaker mottar av tredjeparter er arbeidsgiver også ansvarlig for å rapportere, trekke forskuddsskatt av og betale arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiver er her avhengig av å få opplysninger om ytelser arbeidstaker mottar fra forretningspartnere. Opplysningene må enten komme fra arbeidstaker eller forretningspartnere som har gitt ytelsen. Dersom arbeidsgiver ikke har relevant informasjon for å ivareta sine rapporteringsforpliktelser må han basert på de opplysninger man faktisk har, fastsette verdien ved skjønn.

Brudd på reglene

Dersom arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan forventes for å få informasjon fra arbeidstakeren og forretningspartnere/tredjeparter, kan arbeidsgiveren ikke pålegges reaksjoner eller sanksjoner ved brudd på pliktene. Dette vil for eksempel være tilfellet der det er inntatt i arbeidsavtalen at arbeidstakeren plikter å opplyse om ytelser mottatt fra tredjeparter, arbeidstaker unnlater å overholde denne forpliktelsen og arbeidsgiveren heller ikke har eller burde ha oppdaget forholdet på annen måte.

Den grunnleggende plikten til å innrapportere, betale forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift bortfaller imidlertid ikke.

For rabatter via forretningspartnere gjelder det en to måneders utsatt rapporteringsfrist. En skattepliktig ytelse som mottas i oktober rapporteres i desember. Tidspunktet for beskatningen blir dermed også utsatt. Bakgrunnen for utsatt frist er at arbeidsgiver kan ha behov for mer tid til å innhente nødvendige opplysninger.

Arbeidsgiver bør utarbeider nødvendige rutiner for å ivareta sine plikter. Hvor omfattende rutinene skal være vil avhenge av hvor vanlig det er at ansatte mottar slike ytelser fra forretningspartnere. Skatteetaten har uttalt at der hvor ansatte sjelden mottar slike ytelser, så holder det å innta arbeidstakers informasjonsplikt i den ansattes arbeidskontrakt.

Hvis bedriften ikke ønsker å administrere dette kan arbeidsgiver, innenfor styringsretten, bestemme at ansatte ikke skal ta imot slike fordeler. Et eksempel kan være forbud mot flybonusopptjening på tjenestereiser eller krav om at eventuelle opptjente bonuspoeng på tjenestereiser kun skal benyttes til anskaffelse av andre tjenestereiser hos samme arbeidsgiver.

Skatteetaten har utarbeidet en veileder og Q&A i forbindelse med iverksettelse av de nye reglene.

Finans Norge har også utarbeidet en Q&A tilpasset vår bransje.