Hvitvaskingslovens krav om å kjenne kunden (KYC-prinsippet)

Her finner du informasjon om hvitvaskingslovens krav om kundetiltak, bedre kjent som "Kjenn din kunde-prinsippet" eller "Know your customer» (KYC). Formålet med kundetiltakene er at de rapporteringspliktige skal kjenne sine kunder, herunder hvem de er, det nærmere innholdet av kundeforholdet, hvilke tjenester og produkter de benytter hos den rapporteringspliktige, og omfanget av kundeforholdet.

Hvitvaskingsregelverket pålegger finansforetakene strenge plikter for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Noen av disse pliktene innebærer å utføre kundetiltak (tidligere «kundekontroll»).

Formålet med kundetiltakene er at de rapporteringspliktige skal kjenne sine kunder, herunder hvem de er, det nærmere innholdet av kundeforholdet, hvilke tjenester og produkter de benytter hos den rapporteringspliktige, og omfanget av kundeforholdet. Dette omtales som «kjenn-din-kunde»-prinsippet (engelsk: «know your customer» (KYC)), og er et av de viktigste virkemidler for å forebygge og avdekke om det finansielle systemet misbrukes til hvitvasking eller terrorfinansiering.

Ved at de rapporteringspliktige kjenner identiteten til kunden og reelle rettighetshavere, samt kundeforholdets formål og tilsiktede art osv., kan de iverksette risikobaserte tiltak for å avdekke og forebygge hvitvasking og terrorfinansiering.

Finansforetakene må kunne dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at de oppfyller lovens krav om gjennomføring av kundetiltak.

Her gis en forenklet oversikt over hvilke opplysninger og hvilken dokumentasjon finansforetakene må innhente ved gjennomføring av kundetiltakene.

Privatkunder

Privatkunder må oppgi visse opplysninger og dokumentasjon før et kundeforhold kan etableres og transaksjoner gjennomføres. Det må innhentes følgende informasjon om kunden:

 • Navn
 • Fødselsnummer, D-nummer
 • Adresse

Kundens identitet må bekreftes ved gyldig legitimasjon.

De samme opplysningene må innhentes om personer som eventuelt handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett på konto. Disse personene må også bekrefte identiteten ved gyldig legitimasjon.

I tillegg må det blant annet innhentes opplysninger og dokumentasjon om:

 • Reell rettighetshaver, dersom det finnes
 • Det må avgjøres om kundenpersoner som handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett eller reell rettighetshaver er såkalt «politisk eksponert person» (PEP)
 • Kundeforholdets formål og tilsiktede art

Bedriftskunder

Bedriftskunder må oppgi visse opplysninger og dokumentasjon før et kundeforhold kan etableres og transaksjoner gjennomføres. Det må innhentes følgende informasjon om kunden:

 • Foretaksnavn
 • Organisasjonsform
 • Organisasjonsnummer
 • Adresse
 • Navnet på daglig leder og styremedlemmer, eller personer i tilsvarende stilling

Finansforetakene skal bekrefte disse opplysningene ved oppslag mot eller utskrift fra et offentlig register eller firmaattest, som ikke er eldre enn tre måneder.

Det må også innhentes informasjon og dokumentasjon om:

 • Hvilke fysiske personer som handler på vegne av kunden, eller er gitt disposisjonsrett på konto. Om disse personene må det innhentes samme informasjon  som nevnt over om privatkunder, og identiteten skal bekreftes ved gyldig legitimasjon.

I tillegg må det blant annet innhentes opplysninger og dokumentasjon om:

 • Eierskaps- og kontrollstruktur i kunden
 • Reell rettighetshaver i kunden
 • Det må avgjøres om personer som handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett eller reell rettighetshaver er såkalt «politisk eksponert person» (PEP)
 • Kundeforholdets formål og tilsiktede art

Løpende oppfølging

Når kundeforholdet er etablert er finansforetakene forpliktet til følge opp kundeforholdet, blant annet ved å overvåke at transaksjoner er i samsvar  med innhentede opplysninger som nevnt over. Foretakene må holde informasjonen oppdatert og må derfor jevnlig be om oppdaterte opplysninger og informasjon fra kundene. Dette må i alle tilfeller gjøres dersom foretakene er i tvil om tidligere innhentede opplysninger er korrekte.

Avvisning og avvikling

Finansforetakene kan være forpliktet til å avvise kunder eller avvikle kundeforhold dersom kunden opptrer på en slik måte at kundetiltak ikke kan gjennomføres i henhold til lovens krav.