3. Hva ligger i «forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold», jf. lovens § 3 og forskriftens § 4 annet ledd?

Dette er ikke definert nærmere i forskriften, men lagt til grunn å være en del av finansforetakets kredittvurdering ved vurdering av om lån skal innvilges. Dersom finansforetaket finner at lån kan innvilges er det lagt inn som en forutsetning at bedriftens virksomhet oppfyller dette kravet. Dette betyr at vurderingen er overlatt til bankenes vurdering.

Bankens dokumentasjon knyttet til lånet bør likevel vise hvilke forhold som banken har lagt vekt på ved vurdering av dette kravet. Ved endringsforskrift 20.11.20 nr. 2425 ble det lagt til en setning til i § 4 annet ledd der det fremgår at det kan «antas at lønnsomhetsvilkåret er oppfylt når årsregnskapet for 2019 viser positivt resultatet etter skatt.»