3. Hvordan er arbeidsfordelingen mellom Eksfin og finansforetaket ved krav om utbetaling?

Eksfin har gitt en veiledning på hva de ser for seg at finansforetakene skal dokumentere ved krav om utbetaling basert på forskriftene, se lenke under pkt. 8.1. Anmodning om utbetaling skal lastes opp i Eksfins portal. Her skal det vedlegges dokumentasjon som er bekreftet av finansforetakets intern/ekstern revisor. Når det gjelder hva revisor skal bekrefte så vises det til pkt. 8.4.

Når krav er innmeldt skal kravet inkluderes i bankenes månedlige rapport til Eksfin fordi bankene fortsatt er ansvarlig for inndriving av kravene.

Eksfin vil det feil eller uklarheter i kravet/dokumentasjonen søke dialog med finansforetakene. Dette for at Eksfin skal få tilstrekkelig klarhet og forståelse for bankens beveggrunner og dokumentasjon. Dialogen har til formål å sikre at Eksfin kan utbetale garantien. All dialog og spørsmål er for å få trygghet nok til å stå ved garantiansvaret.

Finansforetaket inndriver lånet så lenge de mener det er hensiktsmessig. Når finansforetaket avslutter inndrivelsesprosessen, skal Eksfin informeres om dette samme med en oppstilling av endelig konstatert tap med bekreftelse fra intern/ekstern revisor. Eksfin har da etter forskriften en mulighet til å fortsette inndrivelsesprosessen. For finansforetaket er prosessen uansett avsluttet.