10. Kan man ved restrukturering tenke seg at lavere prioritert gjeld fryses og betjenes etter gjeld med høyere prioritert?

Forlengelse av lånets løpetid og forlengelse av garantitiden utover 6 år er mulig ved restrukturering. Innenfor 6 års løpetid er forlengelse helt opp til bankene. Utover denne maksimalrammen vil ytterligere forlengelse bare kunne skje knyttet til restrukturering med det prosesskrav og dokumentasjonskrav som da gjelder. Det vil være opptil bankene å finne de beste løsningene og bruke sitt bankskjønn. Det betyr en avveining og balansering av beste løsning for bedrift, bank og stat. Det kan være situasjoner hvor forskjell mellom kreditorer kan forsvares som følge av at man kom inn med lån/garanti på ulike tidspunkt. Dette vil måtte vurderes konkret. Tidlig dialog og forholdsmessighet er her viktige stikkord. Det ligger ikke i forskriften noen begrensning i hvor lenge lånet/garantien kan forlenges under en restruktureringsløsning.