9. Hvorfor er det høsten 2020 innført et skille mellom små og mellomstore bedrifter?

Ved forskriftsendring 16.09.20 ble det tatt inn en definisjon av små bedrifter i forskriftens § 3 annet ledd. Dette har ikke betydning for hvilke bedrifter som kan få lån under garantiordningen, men er koblet til hva som ligger i kravet til at bedriften ikke skal ha vært i vanskeligheter 31.12.19. Departementet har ved endringer i forskriftens § 5 tredje ledd åpnet for at små foretak ikke er utelukket fra å ta opp garanterte lån etter ordningen selv om de var i vanskeligheter 31.12.19, med mindre bedriften er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling, eller har mottatt krise- eller omstruktureringsstøtte.

«Små bedrifter» er bedrifter som på konsolidert nivå sysselsetter færre enn 50 personer, og har en årsomsetning eller en årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro.