1. Hva er det regulatoriske grunnlaget for ordningen?

Grunnlaget for ordningen er lov av 24.03.20 om statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter. Forarbeider er Prop. 58 LS (2019-2020), Innst. 201 L og Lovvedtak 59-61 (2019-2020).

Loven ble sanksjonert i Kongen i Statsråd 27.03.20.

Utfyllende forskrift til loven som er utarbeidet av Finansdepartementet, ble vedtatt 27.03.20. Forskriften har to vedlegg. Vedlegg 1 inneholder nærmere definisjon av hvilke bedrifter som kan få lån under garantiordningen. Vedlegg 2 er en konkret liste over fordelingen av garantirammen mellom de enkelte finansforetakene. ESA-komiteen har også godkjent ordningen i samsvar med EUs statsstøtteregler. ESAs uttalelse i saken er publisert på Finansdepartementets sider og ESAs egne nettsider.

Finansdepartementet vedtok 02.04.20 endringsforskrift som innebærer at den statlige garantiordningen for små og mellomstore foretak utvides til også å gjelde for større bedrifter, herunder bedrifter med mer enn 250 årsverk. Imidlertid er det ikke bare større bedrifter som omfattes av ordningen etter endringen. Også andre bedrifter som av andre grunner faller utenfor SMB-definisjonen vil etter endringen omfattes. Et eksempel er delvis offentlig eide foretak. Endringen er godkjent av ESA. Endringsforskriften innebærer at det bl.a. er tatt inn en definisjon av større foretak (endringsforskriften § 3a), særskilt kriterier for økonomiske vanskeligheter (§ 5 nytt fjerde ledd), egne grenser for maksimalt lånebeløp (§ 12 nytt tredje ledd) og særskilt beregning av garantiprovisjonen for større foretak (§ 16).

Finansdepartementet meldte 20.05.20 at departementet har besluttet å forlenge ordningens varighet. Departementet åpner for at ordningen kan forlenges ut året, men departementet vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi fremover. Endringen vil bli fastsatt i en endringsforskrift så snart ESA har godkjent forlengelsen. Til informasjon så åpner EUs rammeverk for statsstøtte at slike ordninger kan ha en varighet til 31.12.20.

Ved endringsforskrift 26.05.20 har departementet forlenget ordningens varighet utover 01.06.20. Det er åpnet for at ordningen kan gjelde ut året (utgangen av 31.12.20). Endringen ble godkjent av ESA 25.05.20. Departementet har imidlertid uttalt at de vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi fremover. Departementet jobber videre med å vurdere behov for presiseringer av forskriften, men dette vil ta noe tid.

Høsten 2020 ble det gjort en rekke endringer i forskriften dels som følge av behov for presiseringer og dels som følge av nye innstramminger av tiltak for å redusere smitte av Covis-19. Disse endringene omfatter:

  • Endringsforskrift 16.09.20 nr. 1763 der det er lagt inn et definisjonsskille mellom små og mellomstore bedrifter i forskriftens § 3, tilgang til likviditet skal vurderes på konsolidert nivå i § 4, angivelsen av vanskeligheter i forskriftens § 5 er endret og det innføres et skille basert på definisjonen av små og mellomstore bedrifter, åpning for at finansforetak som driver virksomhet i Norge basert på grensekryssende virksomhet kan søke om ramme under ordningen (forskriftens § 7), samt mindre justeringer i forskriftens §§ 9 og 12. Endringen trådte i kraft straks.
  • Endringsforskrift 25.09.20 nr. 1826 der det er gjort endringer i fordelingen av garantirammen mellom finansforetakene, jf. vedlegg 2 til forskriften. Endringen trådte i kraft straks.
  • Endringsforskrift 01.10.20 nr. 1930 der det er åpnet uttrykkelig for at kunden ved refinansiering av garantert lån kan foreta et bankbytte i en ny § 11 a i forskriften. Endringen trådte i kraft straks.
  • Endringsforskrift 27.10.20 nr. 2143 som gjelder restrukturering av foretak hvor endring i garanterte lån inngår som en del av restruktureringen. Endringsforskriften gjør endringer i forskriftens §§ 7, 8 annet ledd, 11a første ledd og 18 annet ledd. Videre gis det ny §§ 20a og 20 b, samt nytt § 21 sjette ledd.
  • Endringsforskrift 12.11.20 nr. 2349 som gjelder forlengelse av innvilgningsperioden for lån under ordningen til innen utgangen 30.06.21 (forskriftens § 2 annet ledd), og forlengelse av mulig løpetid for lån under ordningen fra maksimalt 3 år til maksimalt 6 år (forskriftens § 15). Mulighet for forlengelse omfatter også allerede innvilgede lån. Det er også fastsatt regler om garantiprovisjon for låns løpetid mellom 3 og 6 år (forskriftens § 16 nytt fjerde ledd).
  • Endringsforskrift 20.11.20 nr. 2425 presiserer innholdet i lønnsomhetsvilkåret (forskriftens § 4 annet ledd) slik at det fremgår at vilkåret kan anses oppfylt når årsregnskapet for 2019 viser positivt resultat etter skatt. Som følge av utvidelsen av mulig løpetid for lån er avdragsfriheten for nedbetalingslån etter forskriftens § 10 tredje ledd utvidet til 36 måneder.