1. Hvordan blir fordelingen av rammen mellom finansforetakene?

Nærmere regler om fordeling av rammen er fastsatt i forskriften § 7. Her er det lagt til grunn at garantirammen er fordelt basert på gjennomsnitt av to beregninger:

  • Markedsandel for lån til bedrifter ved utgangen av 2019 (fratrukket lån til næringseiendom)
  • Markedsandel for lån til alle bedrifter i Norge

Det er i vedlegg 2 til forskriften gitt en liste over hvilken andel av rammen dette gir de enkelte finansforetakene.

Bruken av rammen skjer gjennom to trinn. Opprinnelig kunne det enkelte finansforetak fram til 22.04.20 bruke inntil 70 prosent av sin andel. Dette ble endret ved en forskriftsendring 22.04.20 slik at omfordelingen ble utsatt til etter 06.05.20. Samtidig ble finansforetakene gitt tillatelse til å benytte inntil 90 prosent av sin opprinnelige tildelte ramme. Departementet la i pressemeldingen sin til grunn at dersom det skulle være behov for det, kan departementet også ellers treffe vedtak om omfordeling av garantirammen. Det kan for eksempel være aktuelt hvis noen banker har særlig behov for eller evne til å benytte en større andel av garantirammen. Etter 06.05.20 fastsettes andelene på nytt av departementet for de gjenværende del av garantirammen. Det enkelte foretaks andel fastsettes da på grunnlag av hvor mye finansforetaket har brukt av sin andel ved utløpet av 06.05.20.

Finansdepartementet har ved endringsforskrift 12.05.20 foretatt en omfordeling av rammen. Den konkrete fordelingen til den enkelte bank og endringen i forhold til opprinnelig fordeling av andeler av rammen fremgår av vedlegg til forskriften.  Departementet har videre ved endringsforskrift 26.05.20 forlenget ordningens varighet til ut året (innen utgangen av 31.12.20). ESA godkjente denne endringen 25.05.20.Departementet har imidlertid gitt uttrykk for at de vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi fremover. Varigheten kan dermed forkortes ved ny endringsforskrift om departementet ser at det ikke lenger er behov for ordningen.

Ved endringsforskrift 25.09.20 ble det gjort enkelte justering av fordelingen av rammen mellom finansforetakene, jf. vedlegg 2 til forskriften.