1. Hvilke krav stilles det til dokumentasjon av finansforetakenes vurdering av vilkårene?

Eksfin har utarbeidet en veileder for dokumentasjonskravene til forskriften. Eksfin har som bakgrunn for veilederen lagt til grunn at lånegarantiordningen er innrettet slik at ansvaret for vurdering og innvilgelse av lån etter kriterier i lov og forskrift tilligger finansforetakene. Finansforetakenes håndtering av kravene i forskriften er en del av finansforetakenes ordinære forretningsførsel, med Finanstilsynet som tilsynsfører. Når det fremsettes krav om utbetaling under statsgarantien, vil finansforetakenes vurdering av oppfyllelse av lov og forskrift i stor grad legges til grunn. Veilederen er ment som bistand til finansforetakene i dette arbeidet.

Gå til Eksfins rapporteringsportal for å finne veiledning og nærmere instruks