Mandat for Hovedutvalg informasjon (HUI)

Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 26.01.2017, endret 06.09.2018.

1. Oppnevning

Hovedutvalg informasjon (HUI) oppnevnes av hovedstyret og inngår i Finans Norges øverste utvalgsstruktur. Det vises til:

  • Overordnet modell for utvalgsstruktur
  • Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

2. Organisasjon

Administrasjonen skal være bindeleddet mellom alle styrer og utvalg i Finans Norge, sørge for hensiktsmessig koordinering av saksbehandlingen i de ulike fora og informere om relevante saker som behandles andre steder.

3. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Hovedutvalget skal være rådgivende for hovedstyret og administrasjonen i informasjonsfaglige saker. Utvalget skal videre være rådgivende overfor administrasjonen hva gjelder kommunikasjonsarbeidet i organisasjonen.

Arbeidsområdet omfatter alle former for kommunikasjonsarbeid overfor media, myndighet, storsamfunnet og medlemsbedrifter.

4. Ansvar for utvalgsstrukturen

Hovedutvalget skal sammen med administrasjonen sørge for at Finans Norge har en hensiktsmessig utvalgsstruktur på informasjonsområdet, og at Finans Norges retningslinjer for utvalgsarbeidet blir implementert på hensiktsmessig måte.

5. Sammensetning og arbeidsmåte

Hovedutvalget kan ha inntil 15 medlemmer som oppnevnes for to år av gangen. Hovedstyret kan når særlige forhold gjør seg gjeldende, oppnevne flere enn 15. Hovedutvalgets leder oppnevnes særskilt.

Som medlemmer av hovedutvalget oppnevnes representanter blant medlemsforetakenes faglige ledelse for informasjonsvirksomheten.

Vervet som medlem av hovedutvalget er personlig, samtidig som det er knyttet til medlemmets posisjon i medlemsforetaket. Nærmere prinsipper for dette er fastsatt i retningslinjene for utvalgsarbeid, der det også er nedfelt en del forventninger til de enkelte medlemmer og deres faglige bidrag mv. samt møteledelse og arbeidsform mv.

6. Sekretariatet

Administrerende direktør utpeker sekretariatet for hovedutvalget. Sekretariatet står for møteinnkalling i samråd med hovedutvalgets leder, ivaretar utsendelse av sakspapirer og skriver referat.

Sekretariatet sørger også for å legge ut informasjon om hovedutvalgets virksomhet på medlemsnettet og ellers sette i verk tiltak som ivaretar prinsippet om åpenhet overfor medlemsforetak som ikke har plass i hovedutvalget.

 

Retningslinjer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge.pdf