Mandat for Hovedutvalg Arbeidsliv

Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 12.03.2015, endret 06.09.2018.

1. Oppnevning

Hovedutvalg arbeidsliv (HUA) oppnevnes av hovedstyret og inngår i Finans Norges øverste utvalgsstruktur. Det vises til:

  • Overordnet modell for utvalgsstruktur
  • Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

2. Organisasjon

Administrasjonen skal være bindeleddet mellom alle styrer og utvalg i Finans Norge, sørge for hensiktsmessig koordinering av saksbehandlingen i de ulike fora og informere omrelevante saker som behandles andre steder.

3. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

HUA skal være rådgivende for hovedstyret og administrasjonen i arbeidsgiver- ogarbeidslivsrelaterte spørsmål.

Arbeidsområdene omfatter:

  • Oppnevning av forhandlingsutvalg og gjennomføring av tarifforhandlinger vedrørende lønns- og arbeidsvilkår med fagforeningene i næringen.
  • Opprettelse av konfliktberedskapsutvalg og fremme forslag til medlemmer av utvalget.
  • Behandling av spørsmål knyttet til offentlige myndigheters politikk og regelverksutvikling på områder av betydning for arbeidsgiverrollen.
  • Igangsetting og styring av prosjekter, fellestiltak og faglige utredninger innenfor hovedutvalgets arbeidsområde.
  • Fungere som diskusjonsforum for prinsipielle retningslinjer og strategiske valg i arbeidsgiverspørsmål.
  • Gi tilråding ved utforming av strategi for Finans Norge som arbeidsgiverorganisasjon samt innspill til budsjett for dette området.
  • Gi tilråding i andre saker som skal forelegges for hovedstyret.

Saker som har stor omdømmemessig eller prinsipiell rekkevidde skal fremmes for behandling og vedtak i hovedstyret. Dette gjelder blant annet overordnet inntekts- og arbeidsmarkedspolitikk, forberedelse til tarifforhandlinger, beslutning om lockout og vedtakelse av forhandlingsresultat. Det samme gjelder vedtakelse av den til enhver tid gjeldende strategi for Finans Norges arbeidsgiverrolle og vedtakelse av regnskap, budsjett og kontingentregler for arbeidsgiversamarbeidet i Finans Norge.

Hovedutvalget kan treffe beslutninger i saker der hovedstyret har delegert beslutningsmyndighet.

4. Ansvar for utvalgsstrukturen

Hovedutvalget skal sammen med administrasjonen sørge for at Finans Norge har enhensiktsmessig utvalgsstruktur på arbeidslivsområdet, og at Finans Norges Retningslinjer for utvalgsarbeidet blir implementert på hensiktsmessig måte.

5. Sammensetning og arbeidsmåte

Hovedutvalget kan ha inntil tolv medlemmer. Medlemmene oppnevnes for to år av gangen. Hovedstyret kan når særlige forhold gjør seg gjeldende, oppnevne flere enn tolv. Hovedutvalgets leder oppnevnes særskilt.

Som medlemmer av hovedutvalget oppnevnes representanter blant foretakenes øverste HR-ledelse, eventuelt daglig leder, i et representativt utvalg av medlemsforetak.

Vervet som medlem av hovedutvalget er personlig, samtidig som det er knyttet til medlemmets posisjon i medlemsforetaket. Nærmere prinsipper for dette er fastsatt i Retningslinjer for utvalgsarbeidet, der det også er nedfelt en del forventninger til de enkelte medlemmer og deres faglige bidrag mv. samt møteledelse og arbeidsform mv..

6. Sekretariat

Administrerende direktør utpeker sekretariat for hovedutvalget. Sekretariatet står for møteinnkalling i samråd med hovedutvalgets leder, ivaretar utsendelse av sakspapirer og skriver referat.

Sekretariatet sørger også for å legge ut informasjon om hovedutvalgets virksomhet på medlemsnett og ellers sette i verk tiltak som ivaretar prinsippet om åpenhet overfor medlemsforetak som ikke har plass i hovedutvalget.