Mandat for Fagutvalg personvern

Vedtatt av Juridisk hovedutvalg 06.12.2018

1. Oppnevning

Fagutvalg personvern oppnevnes av Juridisk hovedutvalg (JHU) og inngår i Finans Norges samlede utvalgsstruktur. Det vises til:

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge.pdf

2. Organisasjon

Administrasjonen skal være bindeleddet mellom alle styrer og utvalg i Finans Norge, sørge for hensiktsmessig koordinering av saksbehandlingen i de ulike fora og informere om relevante saker som behandles andre steder.

3. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Fagutvalgets ansvarsområde er rettslig spørsmål som gjelder personvern, både innen bank og forsikring.

Fagutvalget er rådgivende organ for administrasjonen innenfor sitt ansvarsområde.

Fagutvalget skal utarbeide og revidere mønsterdokumenter innenfor sitt ansvarsområde, herunder Finans Norges bransjenormer for behandling av personopplysninger og veiledere.

Fagutvalget kan også delta eller bistå administrasjonen i drøftelse med relevante myndigheter. Videre kan utvalget bistå administrasjonen med høringssaker innenfor sitt ansvarsområde.

Fagutvalget bidrar videre med praktisk og juridisk kunnskap til Finans Norges medlemsinformasjon.

5. Sammensetning og arbeidsmåte

Fagutvalget skal ha inntil 15 medlemmer fra Finans Norges medlemmer. Medlemmene skal ha god kjennskap til personvern. Fagutvalget har i tillegg en observatør fra Finans Norge Forsikringsdrift.

Utvalgsleder oppnevnes særskilt.

Fagutvalget bør være representativ for Finans Norges medlemsmasse innenfor ansvarsområdet. Hver medlemsbedrift og hvert medlemskonsern kan bare ha ett medlem. Utvalgsmedlemmene skal ha relevant erfaring for fagutvalgets arbeid. Hovedvekten av utvalgets medlemmer skal likevel ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.

Vervet som medlem av fagutvalget er personlig, samtidig som det er knyttet til medlemmets posisjon i vedkommende selskap. Nærmere prinsipper for dette er fastsatt i Retningslinjer for utvalgsarbeidet kapittel 6, det det også er nedfelt en del forventninger til de enkelte medlemmer og deres faglige bidrag mv. Når det gjelder møteledelse og arbeidsform mv., vises det særlig til retningslinjene kapittel 7.

Det avholdes møter i fagutvalget inntil syv ganger i året.

6. Sekretariatet

Administrerende direktør utpeker sekretariat for fagutvalgene. Sekretariatet står for møteinnkalling i samråd med fagutvalgets leder, ivaretar utsendelse av sakspapirer og skriver referat.

Sekretariatet skal påse forankring av saker i bransjestyrer og hovedutvalg etter behov.

Sekretariatet sørger også for å legge ut informasjon om fagutvalgets virksomhet på medlemsnett og ellers sette i verk tiltak som ivaretar prinsippet om åpenhet overfor medlemsforetak som ikke har plass i fagutvalget.

Sekretariatet sørger videre for at det gjennomføres årlig rapportering om aktiviteten i fagutvalget med tilhørende evaluering, jf. retningslinjene kapittel 9.