Mandat for Fagutvalg økonomisk kriminalitet - hvitvasking (FØK)

Mandat for Fagutvalg økonomisk kriminalitet - hvitvasking ble fastsatt av Juridisk hovedutvalg (JHU) 27. mars 2019.

1. Oppnevning

Fagutvalg økonomisk kriminalitet – hvitvasking (FØK) oppnevnes av Juridisk Hovedutvalg (JHU). Videre er FØK et av tre fagutvalg som arbeider med problemstillinger knyttet til finansnæringens arbeid med å forebygge, bekjempe og avdekke økonomisk kriminalitet.

2. Organisasjon

Administrasjonen skal være bindeleddet mellom alle styrer og utvalg i Finans Norge, sørge for hensiktsmessig koordinering av saksbehandlingen i de ulike fora og informere om relevante saker som behandles andre steder. Det vises for øvrig til:

  • Modell for den samlede utvalgsstrukturen i Finans Norge, fastsatt av hovedstyret 30.01.2014.
  • Retningslinjer for utvalgsarbeidet, fastsatt av hovedstyret 13.11.2014.

3. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Utvalget skal være rådgivende for administrasjonen i spørsmål om felles tiltak for å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking og terrorfinansiering. Utvalget skal særlig ha fokus på etterlevelse og implementering av hvitvaskingsregelverket.

Arbeidsoppgavene omfatter bl.a.:

  • Kontaktpunkt for næringen for å utvikle felles forståelse av hvitvaskingsregelverket.
  • Bidra i Finans Norges samhandling med offentlige myndigheter, herunder Økokrim (EFE) og Finanstilsynet om problemstillinger som berører etterlevelse og tolkning av hvitvaskingsregelverket.
  • Bistå i utvikling av aktuelle bransjestandarder og veiledningsdokumenter som skal tilgjengeliggjøres for medlemmene.
  • Bistå i arbeidet med å følge regelverksutviklingen både nasjonalt og internasjonalt.
  • Bistå ved utarbeidelse av relevante høringsuttalelser fra Finans Norge

4. Sammensetning og ledelse

Medlemmene i Fagutvalg økonomisk kriminalitet – hvitvasking oppnevnes av JHU. Utvalget skal være sammensatt av personer med både juridisk og operativ kompetanse og erfaring. Utvalget kan ha inntil 12 medlemmer, representativt for medlemsforetakene. Medlemmene oppnevnes for 2 år av gangen. Utvalgets leder oppnevnes særskilt. Når det gjelder møteledelse og arbeidsform mv. vises det særlig til retningslinjenes kap. 7.

Ledere og sekretærer i andre fagutvalg i Finans Norge kan etter avtale delta som observatører i fagutvalg økonomisk kriminalitet – hvitvasking sine møter.

5. Administrative forhold

Fagutvalgets sekretariat ivaretas av administrasjonen i Finans Norge.

Sekretariatet står for møteinnkalling i samråd med utvalgets leder, ivaretar utsendelse av sakspapirer og skriver referat.

Sekretariatet er ansvarlig for å legge ut informasjon om utvalgets virksomhet på medlemsnett og ellers sette i verk tiltak som ivaretar prinsippet om åpenhet overfor medlemsforetak som ikke har plass i utvalget.

 

Retningslinjer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge.pdf