Mandat for Bransjestyre inkasso (BRI)

Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 09.06.2022.

1. Oppnevning

Bransjestyre inkasso (BRI) oppnevnes av hovedstyret og inngår i Finans Norges øverste utvalgsstruktur. Det vises til:

  • Overordnet modell for utvalgsstruktur
  • Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

2. Organisasjon

Administrasjonen skal være bindeleddet mellom alle styrer og utvalg i Finans Norge, sørge for hensiktsmessig koordinering av saksbehandlingen i de ulike fora og informere om relevante saker som behandles andre steder.

3. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Gjennom drøftelse i bransjestyret sørger administrasjonen for utarbeidelse og forankring av Finans Norges holdninger og eventuell beslutning om posisjoner i næringspolitiske spørsmål. BRI er beslutningsorgan for eventuelle bransjenormer og bransjeavtaler på inkassoområdet.

Gjelder det saker som har bransjeoverskridende betydning eller særlig næringspolitisk rekkevidde for øvrig, skal vedtakelsen skje i samarbeid med relevante bransjestyrer, eventuelt bli hevet til hovedstyret.

BRIs ansvarsområde dekker alle sider av Finans Norges næringspolitiske virksomhet på inkassoområdet.  Dette omfatter blant annet:

  • myndighetsbestemte rammebetingelser og etterlevelse av disse
  • konkurranse- og markedsmessige forhold
  • næringens samfunnsrolle og tilliten til næringen

BRI er beslutningsorgan for vedtak knyttet til disponering av eventuell kapital som medlemmene tidligere har skutt inn i forhenværende bransjeorganisasjoner og som er overført til Finans Norge eller tilhørende sammenslutninger. Forslagsrett til slike disposisjoner tilligger administrasjonen i Finans Norge.

4. Ansvar for utvalgsstrukturen på inkassoområdet

Bransjestyret skal sammen med administrasjonen sørge for at Finans Norge har en hensiktsmessig utvalgsstruktur på inkassoområdet, og at Finans Norges retningslinjer for utvalgsarbeidet blir implementert på hensiktsmessig måte.

Bransjestyret har innenfor eget bransjeområde ansvaret for:

  • oppnevninger av fagutvalg og tidsbegrensende arbeids- og referansegrupper,
  • at det oppstilles tydelige mål og rammer for det enkelte utvalgs arbeid, og at arbeidet konsentreres om fellesoppgaver for næringen som er definert som næringspolitisk særlig viktige, at arbeidet i det enkelte utvalg organiseres på en måte som sikrer effektiv ressursutnytting både i de deltakende selskapene og Finans Norge,
  • at aktivitetene i alle utvalgene undergis årlig evaluering og at utvalg som det ikke lenger er samme behov for, blir vurdert avviklet.

I saker som behandles i fagutvalg eller arbeids- og referansegrupper, skal det sørges for at næringspolitiske standpunkter forankres i bransjestyret (eventuelt hovedstyret), og at vedtakelse av bransjenormer og bransjeavtaler mv. skjer i bransjestyret (eventuelt hovedstyret), jfr. pkt. 3 foran. Bransjestyret kan delegere beslutningsmyndighet til fagutvalg innenfor definerte rammer.

5. BRIs sammensetning og arbeidsmåte

BRI skal ha inntil syv medlemmer som oppnevnes for to år av gangen. Hovedstyret kan når særlige forhold gjør seg gjeldende, oppnevne flere enn syv. Bransjestyrets leder oppnevnes særskilt.

Som medlemmer av BRI oppnevnes ledere i medlemsforetak eller medlemskonsern som driver inkassovirksomhet.

Vervet som medlem av bransjestyret er personlig, samtidig som det er knyttet til medlemmets posisjon i medlemsforetaket. Nærmere prinsipper for dette er fastsatt i Retningslinjer for utvalgsarbeidet, der det også er nedfelt en del forventninger til de enkelte medlemmer og deres faglige bidrag mv. samt møteledelse og arbeidsform mv.

6. Sekretariatet

Administrerende direktør utpeker sekretariat for bransjestyrene. Sekretariatet står for møteinnkalling i samråd med bransjestyrets leder, ivaretar utsendelse av sakspapirer og skriver referat.

Sekretariatet sørger også for å legge ut informasjon om bransjestyrets virksomhet på medlemsnett og ellers sette i verk tiltak som ivaretar prinsippet om åpenhet overfor medlemsforetak som ikke har plass i bransjestyret.

 

Retningslinjer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge.pdf