Mandat for Bransjestyre bank og kapitalmarked (BBK)

Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 12.03.2015, sist endret 30.01.2020.

1. Oppnevning

Bransjestyre bank og kapitalmarked (BBK) oppnevnes av hovedstyret og inngår i Finans Norges øverste utvalgsstruktur. Det vises til:

 • Overordnet modell for utvalgsstruktur
 • Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

2. Organisasjon

Administrasjonen skal være bindeleddet mellom alle styrer og utvalg i Finans Norge, sørge for hensiktsmessig koordinering av saksbehandlingen i de ulike fora og informere om relevante saker som behandles andre steder.

3. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Gjennom drøftelse i bransjestyret sørger administrasjonen for utarbeidelse og forankring av Finans Norges holdninger og eventuell beslutning om posisjoner i næringspolitiske spørsmål. BBK er beslutningsorgan for bransjenormer og bransjeavtaler på bank- og kapitalmarkedsområdet. Gjelder det saker som har bransjeoverskridende betydning eller særlig næringspolitisk rekkevidde for øvrig, skal vedtakelsen skje i hovedstyret.

BBKs ansvarsområde dekker alle sider av Finans Norges næringspolitikk når det gjelder virksomheten og risikoforholdene i bank-, penge- og kapitalmarkedene.  Dette omfatter blant annet:

 • myndighetsbestemte rammebetingelser og etterlevelse av disse
 • finansiell stabilitet og dens betydning, herunder effektive, robuste og stabile betalingssystemer
 • penge- og kapitalmarkedenes instrumenter, aktører og funksjonsmåte
 • konkurranse- og markedsmessige forhold
 • næringens samfunnsrolle og tilliten til næringen
 • sikkerhet og bekjempelse av kriminalitet rettet mot banker og deres kunder
 • generalforsamling i Bits AS

4. Ansvar for utvalgsstrukturen på bank- og kapitalmarkedsområdet

Bransjestyret skal sammen med administrasjonen sørge for at Finans Norge har en hensiktsmessig utvalgsstruktur på bank- og kapitalmarkedsområdet, og at Finans Norges Retningslinjer for utvalgsarbeidet blir implementert på hensiktsmessig måte.

Bransjestyret har innenfor eget bransjeområde ansvaret for: 

 • oppnevninger av fagutvalg og tidsbegrensende arbeids- og referansegrupper, 
 • at det oppstilles tydelige mål og rammer for det enkelte utvalgs arbeid, og at arbeidet konsentreres om fellesoppgaver for næringen som er definert som næringspolitisk særlig viktige, at arbeidet i det enkelte utvalg organiseres på en måte som sikrer effektiv ressursutnytting både i de deltakende selskapene og Finans Norge,
 • at aktivitetene i alle utvalgene undergis årlig evaluering, og at utvalg som det ikke lenger er samme behov for, blir vurdert avviklet.

I saker som behandles i fagutvalg eller arbeids- og referansegrupper, skal det sørges for at næringspolitiske standpunkter forankres i bransjestyret (eventuelt hovedstyret), og at vedtakelse av bransjenormer og bransjeavtaler mv. skjer i bransjestyret (eventuelt hovedstyret), jf. pkt. 3 foran. Bransjestyret kan delegere beslutningsmyndighet til fagutvalg innenfor definerte rammer.

5. BBKs sammensetning og arbeidsmåte

BBK skal ha inntil tolv medlemmer. Oppnevning gjelder for en periode på to år av gangen. Hovedstyret kan når særlige forhold gjør seg gjeldende, oppnevne flere enn tolv. Bransjestyrets leder oppnevnes særskilt av Hovedstyret.

Som medlemmer av BBK oppnevnes ledere i medlemsforetak eller medlemskonsern som har ansvar for bank- og kapitalmarkedsspørsmål. 

Vervet som medlem av bransjestyret er personlig, samtidig som det er knyttet til medlemmets posisjon i medlemsforetaket. Nærmere prinsipper for dette er fastsatt i Retningslinjer for utvalgsarbeidet, der det også er nedfelt en del forventninger til de enkelte medlemmer og deres faglige bidrag mv. samt møteledelse og arbeidsform mv..

Ved at BBK ivaretar rollen som generalforsamling for Bits AS innebærer det at BBKs medlemmer innehar to roller:

 • Medlem av BBK (iht. Finans Norges vedtekter og retningslinjer)
 • Utøvelse av aksjonærrettigheter i Bits (iht. Bits vedtekter og aksjelovens regler).

6. Generalforsamling i Bits AS

Bits AS er et heleid datterselskap av Finans Norge Servicekontor. Hovedstyret har delegert utøvelsen av aksjonærrettighetene i Bits AS til bransjestyret.  Finans Norge er aksjeeier og beholder rettigheter som aksjeeier, men delegerer sin utøvende rolle som aksjonær til BBK.  Det innebærer at Hovedstyret kan trekke tilbake fullmakten som generalforsamling, men ikke overprøve beslutninger som er gyldig fattet iht. fullmakten. 

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet, jf. aksjeloven § 5-1 første ledd. Etter aksjeloven skal generalforsamlingen:

 • godkjenne årsregnskap/årsberetning,
 • velge revisor 
 • velge styremedlemmer
 • beslutte endringer i selskapets vedtekter
 • beslutte endringer i selskapskapitalen (innskudd, nedsettelser og utbetaling av utbytte)
 • evt. andre saker som er tillagt generalforsamlingen etter loven. 

Innkalling og administrasjon av generalforsamling i Bits AS foretas av styret i Bits AS.

Rett til å kreve ekstraordinær generalforsamling:

  • BBK kan ved alminnelig flertall blant de oppnevnte medlemmene av bransjestyret i ordinært eller ekstraordinært møte i bransjestyret på vegne av Finans Norge som aksjeeier kreve innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Bits AS.
  • For at spørsmålet om ekstraordinær generalforsamling skal kunne behandles i BBK må det være en del av BBKs agenda og fremgå av innkallingen til BBK. Administrerende direktør i Finans Norge skal ha anledning til å være tilstede ved behandling av spørsmålet.

Bestemmelser om BBKs utøvelse av aksjonærrettigheter:

  • BBK beslutter hvordan møte- og stemmerett skal utøves for saker som skal behandles på generalforsamlingen i Bits AS.
  • BBKs avgjørelse av saker som skal behandles i generalforsamlingen i Bits avgjøres slik at hver deltaker i BBK har en stemme.  I tilfelle stemmelikhet gjør leder av BBKs stemme utslaget.
  • BBKs medlemmer kan møte med fullmektig når BBK behandler spørsmål om utøvelse av aksjonærrettigheter. Fullmakt kan bare gis til andre oppnevnte medlemmer i BBK. Fullmektigen skal legge frem skriftlig signert og datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde bare for førstkommende møte hvor saker for generalforsamling skal behandles, hvis det ikke går tydelig frem at noe annet er ment. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.

For øvrig gjelder aksjelovens regler og Bits’ vedtekter så langt de passer for BBKs utøvelse av aksjonærrettigheter i Bits AS.

7. Sekretariatet

Administrerende direktør utpeker sekretariat for bransjestyrene. Sekretariatet står for møteinnkalling i samråd med bransjestyrets leder, ivaretar utsendelse av sakspapirer og skriver referat.

Sekretariatet sørger også for å legge ut informasjon om bransjestyrets virksomhet på medlemsnett og ellers sette i verk tiltak som ivaretar prinsippet om åpenhet overfor medlemsforetak som ikke har plass i bransjestyret. 

 

Retningslinjer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge.pdf