Likestilling og mangfold

Finans Norge arbeider aktivt for å fremme likestilling og mangfold. Likestillings- og diskrimineringsloven krever at alle virksomheter skal foreta en risikovurdering og redegjøre for konkrete, relevante tiltak som iverksettes innenfor likestilling og mangfold.

Like muligheter og tilrettelegging

Som arbeidgiver vil Finans Norge gi begge kjønn like muligheter for kompetanseutvikling, lønn, fleksibilitet og avansementsmuligheter. Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne får individuell tilrettelegging av arbeidet.

Fordelingen mellom kvinner og menn

Finans Norges årsrapport 2020 viser at ledergruppen i Finans Norge består av 50 prosent kvinner og 50 prosent menn. Det er 58 prosent menn og 42 prosent kvinner i Finans Norge. Fordelingen av uttak fødselspermisjon mellom kvinner og menn har vært 31,7 uker (kvinner) og 29,1 uker (menn). Mer informasjon og detaljer om lønnsforskjeller er presentert i Finans Norges årsrapport.

Handlingsplan

Finans Norge har utarbeidet en risikovurdering og dertil hørende handlingsplan/tiltaksplan for HMS, mangfold og likestilling i samarbeid med tillitsvalgte. Kartleggingen er gjort felles for Finans Norge og Finans Norge Servicekontor som følge av organisasjonenes felles ledelse, styring og drift. 

 Mål

 Tiltak

 Når

 Ansvar

Finans Norge skal som arbeidsgiver bare ha lovlige forskjeller mellom kvinner og menn mht. lønn og arbeidsvilkår.

Kartlegging annethvert år av lønn og kontinuerlig vurdering, åpenhet, bevissthet ved ansettelser.

Løpende

Ledere, HR

Finans Norge skal hindre diskriminering av kjønn, alder og etnisitet gjennom å sikre mangfold ved rekruttering.

Oppdaterte maler på stillingsannonser ble utarbeidet i 2021 for å synliggjøre ønsket om mangfold i stillingsannonsen. Innkalle minst en av hvert kjønn til intervju, innkalle eldre arbeidstakere og personer med ulik etnisk bakgrunn til intervju.

Etablert

Ledere/HR

Finans Norge skal gi like muligheter til kompetanseutvikling uavhengig av alder.

Tilby alle kompetanseutvikling uavhengig av alder. Fremsnakke muligheten ansatte har i Finans Norge (individuell kompetanse pott).

Løpende

Ledere/HR

Ledere og andre ansvarlige er gjort oppmerksom på sitt ansvar i handlingsplanen.

Mer informasjon om likestilling og mangfold er presentert i Finans Norges årsrapport.