Etikkplakaten er et holdningsdokument vedtatt av hovedstyret i Finans Norge, som er formulert med bakgrunn i Finans Norges strategi og viser hva en samlet finansnæring står for. Medlemsbedrifter i Finans Norge forplikter seg til å følge denne plakaten.

28. juni 2015 vedtok hovedstyret i Finans Norge Finansnæringens etikkplakat (oppdatert høsten 2018).

Medlemsbedrifter i Finans Norge forplikter seg til å følge denne plakaten.

Finansnæringens etikkplakat

Finansnæringens oppdrag er blant annet å arbeide for økonomisk trygghet for enkeltmennesker, vekstkraft for næringslivet, økonomisk stabilitet i samfunnet og effektive og sikre betalingsløsninger. Medlemsbedriftene i Finans Norge står sammen om oppdraget, og næringen er avhengig av tillit for å kunne utføre det på en god måte. Dette forutsetter høy etisk standard. Næringen har et kollektivt ansvar for måten oppgavene løses på.

Vektlegging av holdninger, etikk og god forretningsskikk er en forutsetning for at finansnæringen skal fylle sin samfunnsrolle. Finansnæringen har høyere ambisjoner enn kun å oppfylle krav i lover, forskrifter og andre bestemmelser. Aktiv selvregulering, gode bransjestandarder og andre fellestiltak skal sikre tillit til næringen.

Den enkelte bedrift har ansvar for sin egen etiske standard, men brist hos én medlemsbedrift rammer hele næringen. Hensikten med arbeid i regi av fellesskapet er å øke bevisstheten, bidra til selvregulering og gjøre detaljert myndighetsregulering overflødig der det er naturlig at næringen selv setter standarder.

Gjennom Finans Norge vil næringsfellesskapet løpende reise debatter om forbrukervern og tillit mellom finansnæring og samfunn. Tiltak iverksettes når det er nødvendig.

Bedrifter tilsluttet Finans Norge forplikter seg til å
  • Løse samfunnsoppdraget på en måte som ivaretar hensynet til alle bedriftens interessenter
    Spre kunnskap om personlig økonomi til kunder generelt og til ungdom spesielt slik at disse får grunnlag for å ta gode økonomiske beslutninger
  • Arbeide for en sunn, sikker, stabil og ansvarsfull finansnæring • Ivareta hensynet til åpenhet og ansvarlighet i egen forretningsdrift
  • Bidra til sunn og god konkurranse i markedet
  • Etterleve bransjestandarder – herunder God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling samt næringens felles kompetansestandarder
  • Unngå rutiner og systemer, herunder incentivsystemer, som fremmer kortsiktig tenkning og på lengre sikt skader bedriftens interessenter, bedriften selv og den samlede finansnæringen
  • Følge opp brudd på bransjestandarder og interne standarder