Finans Norges vedtekter

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 9. desember 2009, sist endret på årsmøte 30. mai 2022.

Last ned PDF-versjon: Finans Norges vedtekter 

Se også: Sparebankforeningens vedtekter og Sparebankforeningens stilling i Finans Norge

Innhold:

Kap. 1 Alminnelige bestemmelser

Kap. 2 Medlemskap

Kap. 3 Årsmøtet, valgkomiteen

Kap. 4 Hovedstyret

Kap. 5 Øvrige styrer og utvalg

Kap. 6 Virksomhetens utøvelse

Kap. 7 Virksomhet som arbeidsgiverforening

Kap. 8 Økonomi

Kap. 9 Vedtektsendringer. Oppløsning


Kap. 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Organisasjonsstruktur, navn

(1) Finans Norge er en medlemsforening for finansnæringen i Norge som er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som en landsforening. Finans Norge skal ivareta finansbedriftenes felles interesser i næringspolitikk, næringssamarbeid og arbeidsliv.

(2) Viktige trinn i utviklingen av Finans Norges formelle grunnlag og offisielle navn er:

 • Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) startet sin virksomhet 1. januar 2010 som en forening med to medlemmer, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen i Norge.
 • Finans Norge startet sin virksomhet fra 1. januar 2013, da FNO ble sluttet sammen med Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA). Navnet ble forenklet fra 8. april 2014. Det engelske navnet er Finance Norway.
 • Fra 1. januar 2016 er Finans Norge en forening som bygger på direkte medlemskap fra de enkelte medlemsbedriftene og medlemskonsernene. Overgangen til direkte medlemskap skjer samtidig med at FNH avvikles og at det innføres dobbeltmedlemskap for medlemmer i Sparebankforeningen.

(3) I Finans Norge inngår også virksomheten som tidligere var lagt i foreningen Finans Norge Servicekontor.

§ 1-2 Formål

For den ideelle virksomheten:

(1) Finans Norge skal arbeide for å fremme medlemsbedriftenes næringspolitiske interesser og ivareta medlemsbedriftenes interesser i spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for deres ansatte. Målet er at medlemsbedriftene skal ha arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som gir grunnlag for lønnsom og solid drift og setter dem i stand til å betjene sine kunder på best mulig måte.

(2) I det næringspolitiske arbeidet skal Finans Norge arbeide for:

 • a) like rammevilkår for alle finansforetak som konkurrerer i samme marked, uavhengig av størrelse og eierform,
 • b) at finansnæringens norskbaserte virksomhet har vilkår som er likeverdige med konkurrentenes og er tilpasset utviklingen innenfor EØS-området,
 • c) en sunn utvikling av finansnæringen så vel nasjonalt som internasjonalt,
 • d) et høyt faglig og etisk nivå innenfor finansnæringen, og 
 • e) bred forståelse for finansnæringens betydning i samfunnet.

(3) I arbeidet som arbeidsgiverforening skal Finans Norge:

 • a) inngå tariffavtaler,
 • b) søke å opprettholde gode og varige forhold mellom medlemsbedriftene og deres ansatte, herunder søke å avverge og løse mulige arbeidstvister,
 • c) fremme samarbeid mellom medlemsbedriftene og behandle saker av felles interesser som arbeidsgivere i samsvar med kapittel 6, og
 • d) representere finansnæringen nasjonalt og internasjonalt i spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsvilkår.

For den kommersielle virksomheten:

(4) Finans Norge skal også drive faglig utredningsvirksomhet og informasjons- og opplysningsvirksomhet, samt yte rådgivning og annen bistand overfor medlemsbedriftene.

(5) Finans Norge skal gjennom avtaler og på annen måte koordinere de deler av medlemsbedriftenes virksomhet som etter beslutning skjer i felles regi. Det fastsettes retningslinjer om rammene for bransjesamarbeid som er offentlig tilgjengelige.

(6) Felles avtaler og regelverk for betalingsformidlingen og andre felles ordninger for banknæringen som er vedtatt før etableringen av tidligere Finans Norge Servicekontor som ledd i samarbeid mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor, videreføres i regi av Finans Norge.

(7) Finans Norges kommersielle aktivitet skal utøves i separat avdeling regnskapsmessig atskilt fra Finans Norges øvrige virksomhet, og arbeidsoppgaver skal allokeres mellom avdelingene i samsvar med deres respektive formål og slik at arbeidsoppgavene kan utføres på en mest mulig koordinert og effektiv måte.

§ 1-3 Virksomhet

(1) Finans Norge skal følge nøye med i den økonomiske og samfunnsmessige utvikling og ivareta finansforetakenes og finanskonsernenes felles interesser i kontakt med offentlige myndigheter, andre organisasjoner og massemedia, og representere finansnæringen i internasjonale fora. 

(2) Finans Norge sin virksomhetsutøvelse er delt inn i følgende to hovedaktiviteter:

 • Ideell virksomhet som næringslivs- og arbeidslivsforening for finansnæringen hvor vederlag mottas i form av medlemskontigent.
 • Kommersiell virksomhet som er plassert i en egen avdeling hvor det leveres tjenester til medlemmer i enkeltsaker og til eksterne foreninger og selskaper. Den kommersielle virksomheten omfatter også en underavdeling som leverer undervisningstjenester knyttet til kurs og event. Virksomheten finansieres dels gjennom serviceavgift som fastsettes av hovedstyret og faktureres medlemsbedriftene og dels av kurs- og eventavgifter.

§ 1-4 Prinsippet om kontinuitet

(1) Etableringen av Finans Norge bygger på prinsippet om kontinuitet i forhold til kontraktsforhold og virksomhet som er overtatt fra de to moderorganisasjonene (FNH og Sparebankforeningen i Norge) og deres respektive servicekontorer.

(2) Prinsippet om kontinuitet gjelder også i forhold til kontraktsforhold og virksomhet som er overtatt fra Finansnæringens Arbeidsgiverforening i forbindelse med integrasjonen av denne virksomheten i Finans Norge.

Kap. 2 Medlemskap

§ 2-1 Generelt

(1) Norge har følgende kategorier av medlemskap:

 • a) ordinært medlemskap, jf. §§ 2-2 og 2-3,
 • b) spesialisert arbeidsgivermedlemskap, jf. § 2-4,
 • c) spesialisert næringspolitisk medlemskap, jf. § 2-5,
 • d) fjernmedlemskap, jf. § 2-6.

(2) Et medlem i Finans Norge plikter også å være medlem i NHO.

§ 2-2 Ordinært medlemskap

(1) Som ordinære medlemmer av Finans Norge kan opptas banker, forsikringsforetak og andre kategorier av finansforetak, finansielle virksomheter og finanskonsern som etter lovgivningen har rett til å drive virksomhet i Norge. Videre kan opptas fintech- og andre teknologiforetak som tilbyr relevante tjenester innen finanssektoren.

(2) Som ordinære medlemmer kan også opptas finans- og sparebankstiftelser som har rett til å drive virksomhet i Norge.

(3) Hvis et foretak som nevnt i (1) foran inngår i finanskonsern etablert i Norge, skal det ordinære medlemskapet som utgangspunkt dekke hele konsernet. Finanskonsernet plikter til enhver tid å sørge for at Finans Norge er opplyst om organisasjonsnummer til foretakene som inngår i konsernet. Det kan søkes om at ett eller flere foretak i konsernet unntas ordinært medlemskap, helt eller delvis, se §§ 2-4 og 2-5.

(4) Medlemskap i Finans Norge skal ikke utelukke medlemskap i andre bransjeforeninger.

(5) Søknad om medlemskap i Finans Norge avgjøres av hovedstyret. Hovedstyret kan delegere sin vedtaksmyndighet i kurante saker til administrerende direktør. Et eventuelt avslag må være saklig begrunnet. 

(6) For sparebanker og sparebankstiftelser gjelder prinsippet om dobbeltmedlemskap. Det betyr at medlemskap i Finans Norge løper parallelt med medlemskap i Sparebankforeningen, med mindre annet følger av vedtak i Sparebankforeningens styre. Som sparebank regnes i denne sammenheng sparebank og aksjesparebank (omdannet bank).

(7) Foretak eller konsern som innvilges medlemskap, får alle de rettigheter som tilkommer medlemmene etter disse vedtekter. Samtidig medfører medlemskapet plikt til å bidra til dekning av kostnader i samsvar med reglene i kap. 8 og for øvrig etterleve de forpliktelser som følger av disse vedtekter og bindende vedtak som fattes i medhold av dem.

(8) Alle medlemsforetak i Finans Norge er automatisk tilknyttet klageordninger som Finans Norge eller moderorganisasjonene for denne har vært med å etablere innenfor foretakets virkeområde (Finansklagenemnda), med de rettigheter og plikter dette innebærer. Det samme gjelder alle datterforetak av medlemsforetak som er omfattet av en slik klageordning.

(9) Utmeldelse av Finans Norge må skje skriftlig innen utgangen av et kalenderår og med minst 3 måneders varsel. Har foreningen inngått tariffavtale for vedkommende medlem med de ansattes organisasjoner, kan medlemmet likevel ikke tre ut av Finans Norge før tariffavtalens utløp.

(10) Medlem som ikke lenger driver ordinær virksomhet i henhold til lovgivningen, trer automatisk ut av Finans Norge.

§ 2-3 Ordinært medlemskap for filial av utenlandsk foretak

(1) Filial av utenlandsk foretak som nevnt i § 2-2 første ledd kan opptas som ordinært medlem av Finans Norge. For slikt medlemskap gjelder de vanlige bestemmelser i § 2-2 med følgende tilpasninger:

 • a) Medlemspliktene og –rettighetene ivaretas som utgangspunkt av den øverste administrative leder av den norske virksomheten.
 • b) Plikten til å gi opplysninger til Finans Norge etter § 6-3 gjelder foretakets totale virksomhet i Norge.
 • c) Betaling for deltakelse i Finans Norge skal så langt mulig skje etter de samme prinsipper som for øvrige medlemmer, og med henblikk på at betalingen skal stå i forhold til foretakets totale virksomhet i Norge. Hvis beregningstekniske forhold nødvendiggjør særskilte kriterier for denne type medlemmer, for eksempel i form av en høyere fast del enn det som ellers gjelder, fastsettes disse av hovedstyret.

(2) Prinsippene i pkt. a., b. og c. foran gjelder også i forhold til utenlandsk foretak som er representert i Norge både ved datterforetak og filial og hvor bare det ene foretaket er medlem av Finans Norge.

§ 2-4 Spesialisert arbeidsgivermedlemskap

(1) Bedrift eller organisasjon som driver virksomhet innenfor finansnæringen, men som faller utenfor de viktigste bransjeområdene i Finans Norge-samarbeidet (bank og forsikring), kan innvilges medlemskap som kun innbefatter deltagelse i Finans Norges aktiviteter på arbeidsgiverområdet. 

(2) Bank eller forsikringsselskap kan bare innvilges spesialisert arbeidsgivermedlemskap for en begrenset periode, som en overgangsordning.

(3) Søknad om spesialisert arbeidsgivermedlemskap avgjøres av hovedstyret. Reglene i
§ 2-2 (7) gjelder tilsvarende.

(4) Spesialisert arbeidsgivermedlemskap gir de samme rettigheter og plikter som ordinært medlemskap innenfor arbeidsgiverområdet. Medlemsforetaket kan ikke delta ved behandling av saker innenfor det næringspolitiske området, og mottar heller ikke informasjon om virksomheten på dette området.

(5) For spesialisert arbeidsgivermedlemskap betales kun arbeidsgiverkontingent etter de regler som fastsettes i medhold av § 8-1 (4).

(6) For utmeldelse gjelder reglene i § 2-2 (9) og (10).

§ 2-5 Spesialisert næringspolitisk medlemskap

(1) Bedrift eller organisasjon som nevnt i § 2-4 (1), kan innvilges medlemskap som kun innbefatter deltagelse i den næringspolitiske virksomhet i Finans Norge. Det samme gjelder for finans- eller sparebankstiftelse som nevnt i § 2-2 (2).

(2) Bank eller forsikringsselskap kan bare innvilges slikt spesialisert medlemskap på de vilkår som følger av § 2-4 (2).

(3) Søknad om spesialisert næringspolitisk medlemskap avgjøres av hovedstyret. Reglene
i § 2-2 (7) gjelder tilsvarende.

(4) Spesialisert næringspolitisk medlemskap gir de samme rettigheter og plikter som ordinært medlemskap innenfor næringspolitikk. Medlemsforetaket kan ikke delta ved behandling av arbeidsgiversaker, og mottar heller ikke informasjon om virksomheten på dette området. 

(5) For denne type medlemskap betales kun kontingent etter de regler som fastsettes på det næringspolitiske området i medhold av § 8-1 og § 8-2.

(6) For utmeldelse gjelder reglene i § 2-2 (9) og (10) så langt de passer.

§ 2-6 Fjernmedlemskap

(1) Fjernmedlemskap kan tegnes av utenlandske foretak som nevnt i § 2-2 første ledd som driver grensekryssende virksomhet inn i Norge og som ikke er etablert i Norge med filial.

(2) Ved etablering av fjernmedlemskap inngås en avtale som definerer medlemskapets rettigheter og plikter med angivelse av en årlig avgift tilpasset de rettigheter og plikter avtalen medfører. Fjernmedlemskapet kan sies opp fra medlemmets side med umiddelbart varsel.

§ 2-7 Sanksjoner

(1) Finner hovedstyret at et medlemsforetak eller medlemskonsern ikke overholder inngåtte avtaler eller på annen måte opptrer illojalt, kan foreningen rette henvendelse til foretaket/konsernet og påpeke forholdet. Dette gjelder også i forhold til medlemsforetak som handler i strid med inngåtte tariffavtaler eller opptrer i strid med næringens interesser på arbeidsgiverområdet.

(2) Hovedstyret kan med minst 2/3 flertall fatte vedtak om å ekskludere foretaket/konsernet. Før vedtak fattes skal foretaket/konsernet gis anledning til å uttale seg.

(3) Foretaket eller konsernet har i et slikt tilfelle rett til å kreve at et eksklusjonsvedtak legges frem for årsmøtet til overprøvelse ved første anledning.

Kap. 3 Årsmøtet, valgkomiteen

§ 3-1 Ordinært og ekstraordinært årsmøte, innkalling og deltakelse

(1) Øverste organ for Finans Norge er årsmøtet.

(2) På årsmøtet møter hvert medlem med 1 representant, som skal være foretakets/konsernets øverste administrative leder. Hvis denne er forhindret fra å møte, kan foretaket/konsernet oppnevne en annen administrativ leder som representant til vedkommende møte. Det skal i slike tilfelle fremlegges skriftlig fullmakt fra foretakets/konsernets styreleder eller administrerende direktør. Hovedstyret kan åpne for ytterligere representasjon fra de enkelte foretak og konsern. Ved avstemninger kan imidlertid bare én representant for hvert medlem avgi stemme.

(3) Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers frist. Saksliste sendes samtidig med innkallingen.

(4) Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april. Tid og sted for møtet fastsettes av hovedstyret.

(5) På det ordinære årsmøtet behandles foreningens årsregnskap og hovedstyrets beretning, og det foretas valg til hovedstyret og valgkomiteen samt oppnevnelse av revisor.

(6) Utenom det ordinære årsmøtet kan det avholdes ekstraordinært årsmøte når hovedstyrets leder beslutter dette eller minst tre av hovedstyrets medlemmer forlanger det.

§ 3-2 Sakene og behandlingen

(1) Årsmøtet ledes av hovedstyrets leder, eller ved dennes forfall annet medlem av hovedstyret. Det skal føres møteprotokoll.

(2) Valg til hovedstyret og valgkomiteen gjennomføres på grunnlag av forslag fra valgkomiteen. Alle andre beslutningssaker som legges frem for årsmøtet skal være behandlet på forhånd i hovedstyret.

(3) Også saker som ikke er ført opp på sakslisten kan drøftes, men kan ikke gjøres til gjenstand for bindende beslutning. Deltakerne på årsmøtet skal så vidt mulig underrettes på forhånd om saker som vil bli tatt opp utenfor sakslisten.

§ 3-3 Avstemningsregler

(1) Ved avstemninger på årsmøtet gjelder at hver møtende representant har en stemme med lik vekt, og at avgjørelsene som hovedregel treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

(2) I saker av vesentlig betydning for organisasjonen eller for medlemmenes drift eller økonomi kreves likevel for gyldig beslutning at det oppnås tilslutning fra representanter for medlemsbedrifter og medlemskonsern som bidrar til minst halvparten av den ordinære finansieringen av Finans Norge, målt etter siste års innbetalinger.

(3) Representanter for foretak som ikke deltar i Finans Norge på arbeidsgiverområdet, kan ikke delta ved behandling av arbeidsgiversaker. Tilsvarende gjelder for representanter for foretak som ikke deltar i Finans Norges næringspolitiske arbeid.

(4) I saker om vedtektsendringer gjelder avstemningsreglene i § 9-1.

§ 3-4 Valgkomiteen

(1) På årsmøtet velges en valgkomité for Finans Norge som skal forberede valgene til neste årsmøte. Leder og nestleder av valgkomiteen velges særskilt.

(2) Valgkomiteen skal ha seks medlemmer og tre varamedlemmer som velges fra medlemsbedriftene og medlemskonsernene. To medlemmer og ett varamedlem skal representere foretak som er medlemmer av Sparebankforeningen. Ved eventuell avstemning har hvert medlem en stemme med lik vekt. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

(3) Valgbar til valgkomiteen er bare øverste administrative leder i den enkelte medlemsbedriften eller medlemskonsernet. Valgkomiteen bør være representativ for Finans Norges medlemsmasse til enhver tid.

(4) Valgkomiteen skal fremme forslag til årsmøtet vedrørende alle valg av medlemmer til hovedstyret og valgkomiteen.

Kap. 4 Hovedstyret

§ 4-1 Generelt

(1) Hovedstyret leder Finans Norges virksomhet og har ansvaret for å sette årsmøtets beslutninger ut i livet.

(2) For virksomheten som arbeidsgiverforening gjelder også reglene i kapittel 7.

§ 4-2 Hovedstyrets sammensetning

(1) Hovedstyret består av inntil fjorten medlemmer med seks varamedlemmer. Av disse skal fire medlemmer og to varamedlemmer representere foretak som er medlemmer av Sparebankforeningen. Alle medlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet blant årsmøtets medlemmer.

(2) Valgbar til hovedstyret er bare de øverste administrative lederne i medlemsbedriftene og medlemskonsernene. I spesielle tilfeller kan årsmøtet midlertidig oppnevne en konstituert administrativ leder, under forutsetning av at vedkommende viker sete til fordel for den som senere ansettes som fast administrativ leder. For medlemsbedrift som er filial av utenlandsk foretak, oppnevnes normalt øverste administrative leder av den norske virksomheten.

(3) Hovedstyret skal til enhver tid være representativt for medlemsmassen sett under ett. Det skal ved valg til hovedstyret også tilstrebes en tilfredsstillende rotasjon mellom de enkelte foretak, konsern og samarbeidende grupperinger. Det skal videre tilstrebes balanse med hensyn til representasjon fra foretak av forskjellig størrelse og karakter.

(4) Samme medlemsbedrift eller medlemskonsern kan bare ha ett medlem eller varamedlem i hovedstyret.

(5) Varamedlemmer velges i to puljer, som omfatter henholdsvis de to fra sparebanksiden og de fire øvrige. Innenfor de to puljene innkalles varamedlemmene i den rekkefølge de er valgt.

§ 4-3 Medlemmenes funksjonstid

(1) Hovedstyrets leder velges av årsmøtet for 1 år av gangen. Ingen kan ha mer enn 2 års sammenhengende funksjonstid som leder.

(2) Hovedstyrets øvrige medlemmer samt varamedlemmer velges av årsmøtet for 2 år av gangen.

(3) Et medlem eller varamedlem trer ut av hovedstyret hvis vedkommende ikke lenger er øverste administrative leder for den medlemsbedrift han er valgt fra. Når et medlem trer ut under funksjonstiden trer ny øverste administrative leder i den respektive medlemsbedriften inn for gjenværende funksjonstid.

(4) Hvis det er lederen som trer ut, skal årsmøtet ved første anledning velge ny leder blant hovedstyrets medlemmer. Hovedstyret kan også i andre tilfeller tilrå at det avholdes suppleringsvalg på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 4-4 Hovedstyremøtene. Innkalling og medlemsvarsling

(1) Hovedstyret for Finans Norge holder møter når lederen finner det nødvendig eller minst to medlemmer av hovedstyret anmoder om det, dog minst fire ganger årlig.

(2) Møtene ledes av lederen. Hvis lederen har forfall velger hovedstyret en møteleder. Det skal føres møteprotokoll.

(3) Alle saker som legges frem for hovedstyret skal som hovedregel sendes ut før møtet til alle de administrative lederne for medlemsbedriftene. Prinsippet i § 3-3 (2) gjelder tilsvarende.  Det enkelte foretak kan gi uttrykk for sin mening om saken overfor administrasjonen, som har plikt til å legge synspunktene frem for hovedstyret.

(4) Hovedtillitsvalgt for de ansatte i Finans Norge har møte- og talerett i administrative saker, men deltar ikke i saker innenfor arbeidsgiverområdet.

§ 4-5 Vedtak, avstemningsregler

(1) For at gyldig beslutning skal kunne fattes av hovedstyret, må minst syv medlemmer være til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

(2) Beslutning i hovedstyret kan også treffes på grunnlag av skriftlig behandling eller ved telefon-/videokonferanse, når alle medlemmene er enig i den beslutning som treffes. En sak som er avgjort som nevnt skal forelegges og protokolleres på førstkommende hovedstyremøte.

(3) Medlem som representerer foretak som ikke deltar i Finans Norge på arbeidsgiverområdet, kan ikke delta ved behandlingen av arbeidsgiversaker. Tilsvarende gjelder for hovedstyremedlem som representerer foretak som ikke deltar i organisasjonens næringspolitiske samarbeid.

§ 4-6 Informasjon om hovedstyrets forhandlinger

(1) Protokoll fra hovedstyrets møter skal som hovedregel gjøres kjent for alle medlemsbedriftene.

(2) For medlemsbedrift som bare deltar i Finans Norge på arbeidsgiverområdet, eller bare på det næringspolitiske området, skal informasjonstilgangen begrenses tilsvarende.

Kap. 5 Øvrige styrer og utvalg

§ 5-1 Bransjestyrer

(1) Til ivaretakelse av bransjeinteresser innenfor deler av Finans Norges samlede fagområde oppnevner hovedstyret følgende bransjestyrer:

 • Bransjestyre bank og kapitalmarked
 • Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur
 • Bransjestyre liv og pensjon
 • Bransjestyre risiko og skade

(2) Det enkelte bransjestyre skal ha minst åtte medlemmer som alle oppnevnes for 2 år. Ved oppnevnelsen skal hovedstyret påse at bransjestyret blir representativt for de medlemsbedrifter som er aktive på vedkommende område. Det skal tilstrebes en tilfredsstillende rotasjon mellom bedriftene samt balanse med hensyn til representasjon av bedrifter og konsern av forskjellig størrelse og karakter.

(3) Hovedstyret fastsetter mandater for de enkelte bransjestyrene som skal omfatte oppgaver under Finans Norge.

§ 5-2 Hovedutvalg

(1) Til å behandle faglig-politiske spørsmål av generell karakter oppnevner hovedstyret følgende hovedutvalg:

 • Hovedutvalg arbeidsgiver
 • Juridisk hovedutvalg
 • Hovedutvalg informasjon

(2) Hovedstyret fastsetter mandater for hovedutvalgene.

§ 5-3 Fagutvalg

(1) Fagutvalg kan etter behov oppnevnes av administrasjonen i samråd med vedkommende bransjestyre og/eller hovedutvalg.

§ 5-4 Prosjektstyrer

(1) Til styring og kontroll av prosjektfinansierte fellesoppgaver og andre avgrensede fellesoppgaver av teknisk art, kan det enkelte bransjestyre oppnevne egne prosjektstyrer.

§ 5-5 Utvalgsstruktur og retningslinjer

(1) Hovedstyret vedtar overordnet modell for utvalgsstrukturen i organisasjonen samt tilhørende retningslinjer om arbeidet i utvalgene og utvalgenes arbeidsmåte. Retningslinjene skal omfatte alle utvalgsnivåer under hovedstyret og dekke oppgaver under Finans Norge.

Kap. 6 Virksomhetens utøvelse 

§ 6-1 Administrasjon for Finans Norge

(1) Finans Norge har sitt kontor i Oslo.

(2) Administrerende direktør ansettes av hovedstyret.

(3) Administrerende direktør har det daglige ansvar for Finans Norges faglige og administrative ledelse og representerer foreningen i henhold til retningslinjer gitt av hovedstyret.

(4) Administrasjonen forbereder alle saker som skal behandles av årsmøtet, hovedstyret og andre styrer og utvalg, og utgjør bindeleddet mellom disse. 

§ 6-2 Forpliktende underskrift

(1) Hovedstyrets leder forplikter Finans Norge med sin underskrift.

(2) Administrerende direktør forplikter Finans Norge i saker som hører under den daglige ledelse.

§ 6-3 Innhenting av opplysninger

(1) Finans Norge kan innhente opplysninger fra medlemsbedriftene i den grad dette er nødvendig for organisasjonens virksomhet eller for utgiftsfordeling og kontingentfastsetting etter kap. 8. Se også § 7-4 om opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår.

§ 6-4 Taushetsplikt

(1) Tillits- og tjenestemenn i Finans Norge samt revisor har taushetsplikt om det som de i stillings medfør får kjennskap til om medlemsbedriftenes forhold.

Kap. 7 Virksomhet som arbeidsgiverforening

§ 7-1 Generell oppfølgning, råd og bistand

(1) Finans Norge skal behandle arbeidsgiversaker av felles interesse og ivareta medlemsbedriftenes interesser blant annet i forhold til offentlige myndigheter.

(2) For å ivareta oppgavene nevnt i § 1-2 (3) skal Finans Norge gi medlemsbedriftene råd og bistand angående lønns- og arbeidsvilkår for deres ansatte.

(3) Reglene i dette kapittel gjelder for de medlemsbedrifter som deltar i Finans Norges virksomhet som arbeidsgiverforening.

§ 7-2 Inngåelse av tariffavtale.

(1) Forslag til tariffavtale mellom Finans Norge som arbeidsgiverforening og de organisasjoner som representerer ansatte i medlemsbedriftene, kan sendes medlemsbedriftene til uttalelse. Dette gjelder bare de medlemsbedrifter som omfattes av den. 

(2) Den endelige avgjørelse tilligger hovedstyret.  Hovedstyret kan innenfor angitte rammer delegere myndighet til administrerende direktør. 

§ 7-3 Forhandlinger og konflikter

(1) Medlemsbedriftene kan kreve bistand fra Finans Norge til løsning av tvister mellom medlemsbedriftene og deres ansatte.

(2) Medlemsbedriftene kan ikke oppta forhandlinger med fagforbund eller deres underavdelinger med mindre slike forhandlinger er hjemlet i tariffavtale eller Finans Norge har gitt sitt samtykke.

(3) Medlemsbedriftene er forpliktet til å overholde inngåtte tariffavtaler, både i forhold til de ansatte og øvrige medlemmer i Finans Norge. Medlemsbedriftene skal heller ikke opptre på en slik måte at det skader Finans Norges tariffarbeid.

(4) Medlemsbedriftene er forpliktet til å opptre lojalt mot hverandre under konflikter, og må ikke under eventuell konflikt hos andre medlemmer søke å tilvende seg disse medlemsbedrifters kunder eller ansatte, eller søke å oppnå fordeler på bekostning av medlemsbedrifter som er i konflikt.

(5) Beslutning om lockout kan bare fattes av hovedstyret. Før det treffes slik beslutning skal alle medlemsbedrifter være varslet og gitt rimelig frist til å uttale seg. Beslutning om lockout krever 2/3 flertall i hovedstyret.

(6) Dersom tariffmotparten har foretatt en begrenset plassoppsigelse, kan hovedstyret beslutte lockout uavhengig av bestemmelsen i nr. 5.

§ 7-4 Medlemsbedriftenes opplysningsplikt.

(1) Medlemsbedriftene har, etter anmodning fra Finans Norge, plikt til å sende inn opplysninger over de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Se også § 6-3.

§ 7-5 Organisasjonsfrihet

(1) I tariffavtaler som inngås mellom Finans Norge og de organisasjoner som representerer de ansatte i medlemsbedriftene må det ikke tas inn bestemmelser som medfører innskrenkning i medlemsbedriftenes rett til å ansette arbeidstakere uansett om de er tilknyttet noen arbeidstakerorganisasjon eller ikke, og uansett hvilken organisasjon de ellers måtte være tilsluttet.

(2) Samme regel gjelder i tariffavtaler som inngås mellom ledelse og tillitsvalgte i den enkelte medlemsbedrift. 

Kap. 8 Økonomi

§ 8-1 Finansieringsstruktur

(1) Finans Norge inndekker sine utgifter gjennom kontingent/medlemsavgift fra medlemsbedriftene og medlemskonsernene, hvor det skilles mellom

 • Deltagelse i Finans Norges næringspolitiske samarbeid
 • Deltagelse i Finans Norges arbeidsgiversamarbeid

(2) På det næringspolitiske området benyttes en finansieringsstruktur som består av:

 • Basisfinansiering, felles for alle medlemmer eller fordelt på de tre hovedbransjeområdene (skadeforsikring, livsforsikring og bank/øvrige), og
 • Prosjektfinansiering, permanent eller ad hoc

(3) På arbeidsgiverområdet dekkes utgiftene gjennom kontingent/medlemsavgift som består av en fast del og en variabel del knyttet til antall ansatte.

(4) Hovedstyret skal påse at det til enhver tid eksisterer en egnet oversikt over organisasjonens totale aktiviteter og hvordan de enkelte aktiviteter er organisert med hensyn til finansiering samt styring og kontroll. Når det gjelder sondringen mot foreningens kommersielle virksomhet, jfr. § 1-3 (2), skal det foreligge systemer for fordeling av inntekter og kostnader som tilfredsstiller de skatterettslige formål.

(5) I spørsmål som gjelder Finans Norges virksomhet på aktivitetsområder som bare berører visse kategorier av finansforetak, skal det legges behørig vekt på disse foretakenes oppfatning, slik den kommer til uttrykk gjennom det relevante bransjestyret.

§ 8-2 Prinsipper for fastsetting og innkreving av kontingent og medlemsavgifter

(1) Alle kontingenter til Finans Norge skal fastsettes på grunnlag av et budsjett som vedtas av hovedstyret. Budsjettet skal fastsettes så det går i balanse.

(2) Hovedstyret fastsetter regler om kostnadsfordelingen mellom de tre hovedbransjeområdene skadeforsikring, livsforsikring og bank/øvrige. Innenfor området bank/øvrige fastsetter hovedstyret også fordelingen mellom sparebanker/sparebankstiftelser på den ene siden og de øvrige banker mv. på den annen.

(3) Hovedstyret skal videre definere fordelingskriteriene mellom de enkelte selskapene som deltar innenfor hvert enkelt hovedbransjeområde. Dette gjelder likevel ikke fordelingskriteriene innenfor gruppen sparebanker/sparebankstiftelser, som fastsettes av styret i Sparebankforeningen.

(4) Hovedstyret skal påse at det finnes et forsvarlig opplegg for innkreving av alle kontingenter og avgifter.

(5) Innbetalinger av kontingent og medlemsavgift skjer i løpet av januar i budsjettåret. For arbeidsgiverområdet fastsettes egne regler for innbetalinger. Det samme gjelder for områder hvor det benyttes prosjektfinansiering.

§ 8-3 Regnskap

(1) Regnskap for Finans Norge gjøres opp ved utgangen av hvert kalenderår og avgis til revisor. Regnskapet, sammen med hovedstyrets innstilling og innberetning fra revisor, fremlegges for årsmøtet til godkjennelse.  

§ 8-4 Revisor

(1) Årsmøtet for Finans Norge velger en statsautorisert revisor som skal føre kontroll med bokføringen og foreningens økonomiske disposisjoner.

Kap. 9 Vedtektsendringer. Oppløsning

§ 9-1 Vedtektsendringer, krav til gyldig beslutning

(1) Forslag fra hovedstyret til endringer i vedtektene for Finans Norge fremlegges for årsmøtet til avgjørelse.

(2) Ved avstemninger på årsmøtet over hovedstyrets forslag om vedtektsendringer, kreves for gyldig beslutning at det oppnås tilslutning fra minst 2/3 av de som stemmer, og at disse representerer minst 2/3 av de medlemsbedriftene og medlemskonsernene som deltar på avstemningen målt i forhold til årlig kontingent til Finans Norge.

(3) Hvis den foreslåtte vedtektsendring gjelder foreningens formål eller beslutning om oppløsning av Finans Norge, heves begge de to nevnte krav for gyldig beslutning til 3/4.

§ 9-2 Oppløsning, disponering over gjenværende midler

(1) Ved oppløsning av Finans Norge skal foreningens gjenværende midler etter hovedstyrets nærmere beslutning tilfalle formål som nevnt i § 1-2.

(2) Ved oppløsning i forbindelse med omorganisering/omdanning kan hovedstyret beslutte at midlene skal tilfalle den juridiske enheten som helt eller delvis viderefører virksomheten i Finans Norge, jfr. formålsbestemmelsen i § 1-2, forutsatt at denne enheten i sine vedtekter har tilsvarende bestemmelse.