Veileder for beregning av finansierte klimagassutslipp

21. juni 2023 la Finans Norge frem en veileder for beregning av finansierte klimagassutslipp. Veilederen skal bidra til å øke kvaliteten og sammenlignbarheten til finansierte klimagassutslipp.

Finansnæringen har en nøkkelrolle i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Denne veilederen er et hjelpemiddel for finansforetakene som ønsker å beregne finansierte klimagassutslipp. Veilederen er et startpunkt, og ikke en endestasjon. Finans Norge har en ambisjon om å oppdatere og videreutvikle veilederen i tråd med medlemmenes behov og internasjonal utvikling på området.

Det vil være områder der det er mulig å argumentere godt for å bruke andre forutsetninger, datakilder eller avgrensninger enn de som er foreslått i denne veilederen. Veilederen er ikke en fasit på hvordan alle slike avveininger bør gjøres, men det gis anbefalinger i de fleste slike tilfeller av to årsaker: Det bidrar til å senke terskelen for finansforetakene til å rapportere finansierte klimagassutslipp, og det bidrar til å øke sammenlignbarheten på tvers i finansnæringen.

  • Kristian Ruth
  • Direktør bærekraft