Høring – NOU 2022: 12 Fondet i en brytningstid

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev datert 29. september 2022, vedlagt utredningen «Fondet i en brytningstid - Statens pensjonsfond utland og endrede økonomiske og politiske utviklingstrekk» (NOU 2022: 12).

I utredningen gis en vurdering av internasjonale økonomiske og politiske utviklingstrekk som kan påvirke Statens pensjonsfond utland frem i tid, og hvilken betydning disse kan ha for styring og forvaltning av fondet.