Publisert

Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter

Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 6. januar 2020, vedlagt en arbeidsgrupperapport utarbeidet av medlemmer fra Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet og Finanstilsynet fra september 2018 samt Finanstilsynets brev og høringsnotat 2. .

juli 2019 og et regelverksinnspill fra Pensjonistforbundet om bruk av tilleggsavsetninger på fripoliser under utbetaling