Publisert

Høringssvar: Prinsipper for beregning og publisering av Nowa

Det vises til høringsbrev av 15.10.2019 om forslag til justering av prinsipper for beregning og publisering av Nowa.

Finans Norge er på generell basis positive til Norges Banks forslag om tilpasninger i Nowaregelverket som en konsekvens av både overføring av administratoransvaret samt
konklusjonen til arbeidsgruppen for alternative referanserenter om Nowa som en egnet
alternativ referanserente.