Publisert

Høring- endringer i aksjelovene (SRD II mv.)

Finans Norge viser til departementets brev 31.01.18 vedrørende endringer i aksje- og allmennaksjeloven for gjennomføring av aksjonærrettighetsdirektivet (SRD II) mv.

Departementets høringsforslag har et betydelig omfang og kompleksitet. Forslaget
omfatter både gjennomføring av direktivforpliktelser og andre endringer i aksjelovene.
Høringsfristen er for kort til å gjennomføre en grundig gjennomgang av alle deler av
forslagene.