Publisert

Høring - finansforetakslovens regler om utbytte

Finans Norge viser til departementets brev 19.12.18 vedrørende Finanstilsynets forslag til å presisere utbyttereglene for finansforetak.

Finansforetak bør gis den samme rett som andre aksjeselskaper til å betale ut
ekstraordinære utbytter. En innskjerping av reglene vil bryte med den eksisterende
lovstruktur i finansforetaksloven og de klare retningsvalg Stortinget har foretatt
gjennom endringer i aksjelovenes utbytteregler i 2013 og 2018.