Publisert

Høring - endring av skattepliktiges skattefastsetting som følge av myndighetenes søksmål mot en klagenemnd

Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsnotat av 07.12.18 der det foreslås enpresisering i skatteforvaltningsloven § 12-1 tredje ledd bokstav a som gjør det klart at skattemyndighetenes plikt til å endre skattefastsettingen som følge av søksmål, også gjelder ved søksmål etter § 15-2.

Skatteforvaltningsloven § 15-2 første ledd fastsetter at Finansdepartementet kan gå til
søksmål for å få prøvd om et vedtak fra en skatteklagenemnd bygger på feilaktig faktisk
grunnlag eller uriktig oppfatning av et rettsspørsmål.