Publisert

Høringsuttalelse: Utredning av insentiver for kommersialisering av forskningsresultater i universitets- og høyskolesektoren

Det vises til ovennevnte høring med vedlagte rapport Menon-publikasjon nr. 9/2018.

Finans Norge slutter seg til rapportens oppsummering om av kommersialiseringsarbeidet ved
universitetene i Norge ikke i tilstrekkelig grad leverer resultater i tråd med forventningene. Omfanget
av og lønnsomheten i aktiviteten er fortsatt lav, og verdiskaping og arbeidsplasser som kan henføres
direkte til kommersialiseringsaktiviteter ved universitetene utgjør en svært liten andel.