Publisert

Høringsuttalelse – forslag til endring i Lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) og forskrift om eksportkredittordningen

Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev 07.11.17 med forslag til endringer i eksportkredittloven og forskrift om eksportkredittordningen

Departementet begrunner forslaget med regjeringens ønske om å opprette en ny midlertidig
låne- og garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i
Norge.