Publisert

Høringsuttalelse – evaluering av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS

Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev 21.12.17 om høring av rapporten «Evaluering av GIEK og Eksportkreditt Norge AS» utarbeidet av Oslo Economics, BDO og Erik Holtedahl. Finans Norge avgir her sine merknader.

Det offentlige eksportfinansieringstilbudet utgjør et viktig supplement til private
finansforetak.