Publisert

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i forskriftsbestemmelse om utfylling og gjennomføring av skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav g som følge av ny regnskapsstandard

Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev av 23.10.18 om forslag til endringeri departementets forskrift til skatteloven § 14-5-41.

Skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav g inneholder en særskilt tidfestingsregel som avviker
fra realisasjonsprinsippet. Bestemmelsen innebærer at banker mv.